Godło
13 Kwiecień 2021 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

           Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować

            Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 1992 r. podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992  w Rio de Janeiro w Brazylii. Obchodzony jest corocznie począwszy od 1993r. 22 marca. Jego celem jest podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

           W tym roku obchody Światowego Dnia Wody będą nieco inne niż w latach ubiegłych, ze względu na pandemię. W poniedziałek uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie dotyczącym zasobów wody Ziemi. Oto najlepsi z nich;

Oliwia Koziar kl 1bt                                                 

Wiktoria Kukiełka 1et

Honorata Świerczyna 2ctp

Judyta Honkisz 2ctg

Maksymilian Wójcik 1bt

Gratulujemy!

.

Światowy Dzień Zespołu Downa nie bez przyczyny wyznaczono na 21 marca. Nie tylko jest to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który uosabia narodziny nowego życia i narodziny niezwykłych ludzi, ale przede wszystkim odnosi się do samej istoty choroby. Zespół Downa związany jest bowiem z obecnością dodatkowego, trzeciego chromosomu 21. Nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866 roku.

Co symbolizują kolorowe skarpetki? Różnorodność, odmienność, społeczne niedopasowanie – czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby dotknięte zespołem Downa.

Zapraszamy  do wysłuchania piosenki ,,Mamela”:  www.youtube.com/watch?v=v595yWt-lxM

Solidaryzując się z tymi osobami, założyliśmy kolorowe skarpetki. Za udział w akcji Dziękuję Monika Caputa

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych jest organizatorem IX edycji REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA PASJA” – dla młodzieży Szkół Podstawowych od 6 klasy (edycja internetowa)

Konkurs ma na celu popularyzowanie twórczej postawy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież, kształtowanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie świadomego odbiorcy reklamy w ramach edukacji medialnej.

W jubileuszowym roku 70 rocznicy połączenia miast Bielsko i Biała proponujemy dodatkową kategorię „Pasjonaci z Bielska-Białej” jako przypomnienie osób, które swoją pasją inspirowały i nadal inspirują społeczność.

Prace można składać do 30 kwietnia drogą internetową na adres: mojapasja@e-zstih.edu.pl lub w sekretariacie ZSTiH ul. Józefa Lompy 11 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do oglądania poprzednich edycji na naszym blogu: mp.e-zstih.edu.pl

Regulamin i karta uczestnika w załączeniu.Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Konkurs.

Projekt pt.: „Nowe perspektywy zawodowe” skierowany będzie łącznie do 560 ucz. oraz 16 nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest M. Bielsko-B.

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w M. Bielsko-Biała, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie miasta, w tym poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt, wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 560 uczniów w tym 156K poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 5 Zespołach Szkolnych na terenie miasta, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia, tj. 01.09.2020 do 31.12.2022.

Efekty planowane do osiągnięcia:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 9
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 83
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 154
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 16
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 9
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 198
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 124
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 9
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 12

Dofinansowanie z UE  2 634 157,22 PLN

Budżet Państwa  309 900,85 PLN

Budżet JST  154 950,43 PLN

Placówki objęte projektem:

 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MICHAŁA KALECKIEGO
 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA
 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM.FRANCISZKA KĘPKI W BIELSKU-BIAŁEJ
 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIELSKUBIAŁEJ
 5. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJPrzedstawiamy prace uczniów klasy 1et, które powstały w ramach przedmiotu „Kompozycji obrazu z elementami rysunku” na kierunku Technik fotografii i multimediów pod okiem pani dr Joanny Chudy. Prezentacja jest efektem działań i ćwiczeń związanych z perspektywą.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten przypomina o potrzebie dbałości o język jako najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, dbałości o naszą historię i tożsamość.

12 lutego 2021 r. odbyła się już VI edycja  „Giełdy pomysłów”. W tym roku była to wyjątkowa impreza ze względu na panującą pandemię. Mimo wielu trudności organizacyjnych udało się przeprowadzić tegoroczny konkurs z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Podczas „Giełdy pomysłów” zostały zaprezentowane cztery projekty, wykonane w sumie przez dziewięciu uczniów naszej szkoły. Należy podkreślić, że poziom zaprezentowanych prac był niezwykle wysoki. Jak co roku tak i tym razem okazało się, że w naszej szkole mamy wielu młodych ludzi z pasją.

Tradycyjnie już w trakcie oceny projektów, które mogły dotyczyć różnych dziedzin wiedzy, sędziowie brali pod uwagę następujące elementy: pomysł, wkład pracy oraz prezentację.

Poniżej przedstawiamy wyniki:

 • I MIEJSCE Wiktor Bień, Maximilian Rohmann, Jędrzej Żurek „BEFAMA-BOT”,
 • II MIEJSCE Jakub Rosner, Tymoteusz Kowalczyk „RossSmith’s”,
 • III MIEJSCE Kinga Wnętrzak „MiloT 9016”

Skład jury konkursu:

 • mgr inż. Andrzej Stokłosa – Dyrektor Szkoły (przewodniczący),
 • mgr inż. Marta Jarosz
 • mgr Małgorzata Kalika
 • mgr inż. Aleksander Ellnain,
 • mgr inż. Marcin Kępka

Autorzy zwycięskich prac otrzymali wartościowe nagrody, którymi były karty podarunkowe do sieci sklepów Media Expert oraz Media Markt, a także sprzęt elektroniczny.

Dziękujemy serdecznie sponsorom konkursu, którymi były: RADA RODZICÓW, CREAM Profesjonalne Technologie Spożywcze, Tartak Meble, DP-Smart Usługi Informatyczne, Dealer BMW Gazda Group Gliwice.

Nad oprawą fotograficzną imprezy pracowali uczniowie klasy 2ctg: Kinga Herzyk, Karolina Grzybek oraz Marcel Gawlas-Pilarz. Serdecznie dziękujemy.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnej edycji już za rok.

Organizatorzy: Małgorzata Kalika, Marta Jarosz, Aleksander Ellnain