Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Regulamin Biblioteki


 1. Z biblioteki szkolnej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres jednego miesiąca.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Z  Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej oraz pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Uczniowie korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 9.  Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje bibliotekarz.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 11. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 13. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych  szkód.
 14. Podczas odbywania się lekcji w pracowniach multimedialnych uczniowie z innych klas nie mogą korzystać z komputerów (ewentualnie w nagłych przypadka można korzystać z komputerów za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia).