Godło
13 Kwiecień 2024 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Prawa autorskie


Regulamin obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych
Podstawa prawna : art. 192 kodeksu cywilnego – ustawa o prawach autorskich
 1. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku – Białej niezależnie od wieku (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) posiadają pełne prawa autorskie, majątkowe i osobiste do swoich prac, dzieł fotografii (utworów).
 2. Prawnej ochronie podlega każdy przejaw działalności twórczej naszych uczniów o charakterze indywidualnym między innymi to utwór:
  1. wyrażony słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi,
  2. plastyczny,
  3. fotograficzny oraz inny wyrażony w w/w ustawie.
 3. Prace uczniów wystawiane, prezentowane publicznie na terenie szkoły i poza nią (konkursy, wystawy) są nienaruszalne w swej treści i formie tzn. bez zgody ich autora nie mogą być w żaden sposób zmienione, czy przerobione – poddane jakiejkolwiek obróbce. Ponadto autor utworu sygnuje go swoim imieniem i nazwiskiem (na pracy). Wszelkie zmiany w powyższym zakresie są niedopuszczalne i zagrożone sankcjami karnymi określonymi w odrębnych przepisach.
 4. Na imprezach pozaszkolnych (konkursach, wystawach) zgoda autorów na ich prezentowanie, wystawianie publiczne jest konieczna (wzór jako załącznik do regulaminu).
 5. W przypadku osób nieletnich wyżej wymienionej zgody udziela ich prawny opiekun – rodzic.
 6. Prace uczniów, w tym fotografie i zdjęcia, które powstały z materiałów zakupionych przez szkołę, przy użyciu sprzętu szkolnego oraz pod kierunkiem nauczyciela – należą do szkoły. Nie ma tu znaczenia miejsce wykonania dzieła (szkoła, plener). Szkoła może je wykorzystywać, zachowując prawa autorskie ucznia, wyłącznie nieodpłatnie w celu jej promocji oraz promocji talentów ucznia. Zgoda ucznia nie jest konieczna, chyba że dokona on wyraźnego zastrzeżenia.
 7. Bez wyraźnego pisemnego zezwolenia zabrania się rozpowszechniania oraz przetwarzania czyjegoś wizerunku (zdjęcia) w jakiejkolwiek formie (przez media lub bezpośrednio). Nie dotyczy to osób, które otrzymały umówioną zapłatę za pozowanie.
 8. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  1. osoby powszechnie znanej , jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej, społecznej,
  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Załącznik (wzór zgody na rozpowszechnianie dzieł)

Wyrażam zgodę na jednorazowe wykorzystanie moich dzieł (fotografii, zdjęć itp.) do celów np. wystawy, konkursu oraz publikacji sprawozdawczych, ulotek, informatorów oraz umieszczanie w mediach. Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, ani praw osób trzecich, odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych dzieł (fotografii) do celów niekomercyjnych. Oświadczam, że są one moją własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami.

Zatwierdzono dnia 31.10.2014 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2014 r.