Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Projekty EFS


efs

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU II TURY REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU  SYSTEMOWEGO „MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”

NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZONY
WE  WSZYSTKICH BIELSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TERMINIE

10 wrzesień – 10 październik 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu:

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają w siedzibie swojej szkoły w okresie naboru.
O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje wynik ankiety rekrutacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu w Mieście Bielsko-Biała: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

 • I, II w 2-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • I, II, III w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • I, II, III, IV w Technikum.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 • zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 • kursy, m.in. certyfikowane, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie pracowni w szkołach/placówkach technicznych, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych w pomoce dydaktyczne.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych – autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 • podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który będzie zawierał m.in:

 • charakterystykę umiejętności zawodowych i kompetencji,
 • identyfikację deficytów w zakresie wiedzy i umiejętności,
 • określenie celu zawodowego i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

 • zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu np. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
 • zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu np. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy / kursy certyfikowane zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu np. SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
 • staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej.
Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.ZSTiH uczestniczył w projektach:

 • „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 136 uczniów ZSTIH, którzy uczestniczyli w następujących zajęciach:
  • Szkolenie ECDL Core – 120 osób – 78 uczniów uzyskało certyfikat ECDL Core
  • Szkolenie ECDL CAD – 40 osób – 26 uczniów uzyskało certyfikat ECDL CAD
  • Technologie mobilne ECCC – 20 osób – 20 uczniów uzyskało certyfikat ECCC na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
  • Język angielski – 65 osób – 49 uczniów uzyskało certyfikat TOICE Bridge
  • Zajęcia zawodowe lotnicze – 30 osób – 30 uczniów uzyskało certyfikat i zaświadczenie lotnicze
  • Warsztaty artystyczne – 60 osób – 46 uczniów uzyskało zaświadczenie
 • „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego zrealizowano kursy: AutoCAD-a, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, kurs spawania i wymiany butli, kurs kierowcy wózka jezdniowego, kurs pilotażu szybowca
 • „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał 3 pracownie komputerowe typu Microsoft i 3 multimedialne centra informacyjne.
 • „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał sprzęt technodydaktyczny w ramach jego realizacji. Sprzęt jest wykorzystywany do przygotowywania i przeprowadzania egzaminów w zawodzie sprzedawca.4 kwietnia 2011r.
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej ul. Lompy 11 informuje, że w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nr BA-WZP-AW-322-12B/2005 – 1191 współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała w dniu 13 grudnia 2005r. jako darowniznę pracownię komputerową z pełnym wyposażeniem o łącznej wartości 70.370,34 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze).
Przy bibliotece szkolnej (dzięki programowi) zostało uruchomione Centrum Multimedialne wyposażone w 4 zestawy komputerowe, drukarkę i skaner. 4 kwietnia 2011r.
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ul. Lompy 11 informuje, że w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nr WZP 322-AW/08C/07-785 współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała w dniu 26 maja 2008r. jako darowiznę pracownię komputerową z pełnym wysposażeniem o łącznej wartości 70.903,38 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy złote trzydzieści osiem groszy).
W ramach w/w projektu zostało doposażone Centrum Multimedialne działające przy bibliotece szkolnej. W chwili obecnej w Centrum Multimedialnym młodzież może korzystać z 12 zestawów komputerowych, 3 szt. drukarek i 3 szt. skanerów.
Warto zaznaczyć, że jest to trzecia pracownia komputerowa otrzymana jako darowizna przez szkołę współfinansowana przez Unię Europejską.