Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Klub Młodego Przedsiębiorcy


Motto:
„Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem”

Głównym celem KMP jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz rozszerzanie i popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin ekonomii.
Pozostałymi celami, które będzie realizować klub są:
  • wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania problematyką społeczno–ekonomiczną,
  • gospodarką kraju i świata oraz zjawiskami globalnymi;
  • kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania wiedzy;
  • zachęcenie uczniów do brania udziału w projektach, konkursach i olimpiadach;
  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w szczególności z języka angielskiego zawodowego;
  • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
KMP realizuje swoje cele między innymi poprzez:
  • regularne spotkania klubu mające na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
  • organizację wycieczek tematycznych wzbogacających wiedzę ekonomiczną (np. zwiedzanie zakładów produkcyjnych, spotkania z przedsiębiorcami)
  • organizację konsultacji z przedmiotów ekonomicznych i samopomocy koleżeńskiej,
  • czynny monitoring rynku pracy i oczekiwań pracodawców; nauka pisania listów motywacyjnych i CV; przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych
Działania te pozwolą uczniom poznaċ i zrozumieċ zjawiska i procesy występujących w życiu społeczno-gospodarczym oraz przygotowaċ się do wejścia na rynek pracy.
Opiekun: Joanna Hałat