Godło
18 Maj 2024 - Feliksa i Aleksandry
Międzynarodowy Dzień Muzeów

STATUT ZSTiH


STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH
im. Franciszka Kępki
W BIELSKU – BIAŁEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ
STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 września 2021 ROKU

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
ROZDZIAŁ I
NAZWA ZESPOŁU I INFORMACJE O ZESPOLE
§ 1

 1. Zespół nosi nazwę:
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku Białej.
 2. Siedzibą Zespołu jest kompleks obiektów znajdujących się w Bielsku – Białej przy ul. Lompy
  11 oraz ul. Listopadowej 9.
 3. W skład kompleksu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą: budynki szkolne, hala sportowa i
  boisko szkolne przy ul. Lompy 11 oraz budynki przy ul. Listopadowej 9.
  § 2
 4. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku – Białej jest
  zespołem szkół publicznych, nieodpłatnych i środowiskowych, zaspokajający potrzeby
  mieszkańców.
 5. W skład Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku – Białej, zwanego dalej
  Zespołem, wchodzą następujące szkoły:
  1) Technikum Nr 7,
  2) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7,
  3) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.
 6. Zespół posługuje się pieczątką zawierającą pełną nazwę Zespołu oraz pieczątkami
  zawierającymi nazwę Zespołu wraz z poszczególnymi typami szkół.
  § 3
 7. Organem prowadzącym Zespół jest miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu z siedzibą
  przy ul. Plac Ratuszowy 1.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
  § 4
 9. Cykl kształcenia w poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu wynosi:
  1) w Technikum Nr 7 – 4 lata dla absolwentów gimnazjum,
  2) w Technikum Nr 7 – 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej,
  3) w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 7 – 3 lata,
  4) w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 2 lata.
 10. Szkoły ponadpodstawowe wchodzące w skład Zespołu kształcą młodzież w następujących
  zawodach:
  1) Technikum Nr 7 kształci uczniów w zawodach:
  a) technik mechanik,
  3
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  b) technik mechanik lotniczy,
  c) technik reklamy,
  d) technik fotografii i multimediów,
  a) technik informatyk,
  b) technik spawalnictwa.
  2) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7 kształci uczniów w zawodach:
  a) operator obrabiarek skrawających,
  b) mechanik-monter maszyn i urządzeń,
  c) mechanik precyzyjny,
  d) ślusarz,
  e) sprzedawca,
  f) fotograf.
 11. Technikum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie dyplomu
  zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego i uzyskaniu certyfikatów kwalifikacji
  zawodowej, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 12. Branżowa szkoła I Stopnia umożliwia uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej i
  dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w
  Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej w liceum ogólnokształcącym
  dla dorosłych.
  1) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych umożliwia uzupełnienie wykształcenia osobom
  dorosłym, (w szczególnych przypadkach osobom po ukończeniu 15 roku życia), które
  nie ukończyły szkoły podstawowej w trybie dziennym.
  2) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych :
  a) swoją strukturą organizacyjną obejmuje klasy VII i VII,
  b) w ramach programu przyuczenia do zawodu (zajęcia praktyczne u pracodawcy)
  oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej i rekrutacyjnej szkoły, współpracuje
  ze środowiskowym Hufcem Pracy (OHP) w Bielsku-Białej.

§ 5

 1. Zespół pod względem organizacyjno-prawnym jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
  § 6
 3. Zespół przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie
  pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a reprezentantem
  szkoły wyższej.
 4. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa się
  drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu
  4
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  określa Regulamin Rekrutacji, opracowany na postawie ustawy o systemie oświaty oraz
  postanowień organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA ZESPOŁU
  § 7
 5. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz
  uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i
  działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o
  charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,
  przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności
  szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 6. Celem nadrzędnym kształcenia i wychowania Zespołu jest dążenie do wszechstronnego
  rozwoju ucznia, odpowiednio do etapu kształcenia, poprzez:
  1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
  ukończenia wybranej szkoły wchodzącej w skład Zespołu,
  2) zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju intelektualnego, duchowego i
  fizycznego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony
  zdrowia,
  3) przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu narodowym, społecznym i
  rodzinnym, zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, w poszanowaniu godności osoby
  ludzkiej, w tym umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej,
  etnicznej, językowej i religijnej,
  4) wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci i pomaganie im w rozwiązywaniu
  problemów wychowawczych.
  § 8
 7. Zespół zapewnia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
  świadectwa ukończenia wybranej szkoły oraz pozytywnych wyników egzaminów
  zewnętrznych poprzez:
  1) organizację procesu nauczania i uczenia się zgodnie z przepisami prawa i wymogami
  współczesnej nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów i warunków
  Zespołu oraz wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
  2) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, składającej się z osób
  przestrzegających norm moralnych i etycznych oraz doskonalących się dla dobra całej
  społeczności szkolnej,
  3) wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
  realizacji podstawy programowej, przygotowania do życia w społeczeństwie
  informacyjnym,
  4) dostęp do biblioteki i czytelni szkolnej oraz pracowni informatycznych, pracowni
  szkolnych,
  5) zaopatrzenie uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w bezpłatne podręczniki lub
  materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe na poszczególnych poziomach
  edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy.
  5
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 8. Zespół realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze zawarte w Programie Wychowawczo
  – Profilaktycznym Zespołu, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z
  uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bhp poprzez :
  1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
  obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych,
  2) organizowanie w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach wg
  ustalonego harmonogramu,
  3) zapewnienie opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz podczas wycieczek
  organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra
  właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  4) powierzenie każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
  nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą,
  5) szkolenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu w zakresie
  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa w szkole
  i udzielania pierwszej pomocy,
  6) systematyczne kontrolowanie pomieszczeń szkolnych pod kątem zapewnienia
  bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych pomieszczeń przez
  uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu,
  7) podejmowanie działań profilaktycznych, eliminujących wypadkowość oraz
  niewłaściwe zachowanie uczniów w szkole i jej otoczeniu,
  8) zapoznawanie uczniów z przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej, regulaminami
  pracowni szkolnych i Regulaminem Szkoły,
  9) prowadzenie ciągłego monitoringu za pomocą kamer w budynkach szkolnych.
 9. Zespół przygotowuje uczniów zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
  i wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich poprzez:
  1) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
  indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, wytrwałość,
  szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
  kultura osobista,
  2) uczenie poszanowania prawa i norm współżycia oraz trwałych wartości kultury
  narodowej i powszechnej,
  3) kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki i pracy oraz osobistego uczestnictwa w
  życiu Zespołu, środowiska i kraju,
  4) wyrabianie poczucia obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności za siebie i
  wykonywaną pracę oraz świadomego stosowania się do obowiązujących przepisów
  szkolnych i prawnych,
  5) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania
  pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 10. Zespół kształtuje właściwe środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji statutowych
  celów i zadań Zespołu poprzez:
  1) organizowanie i wspieranie zbiorowego uczestnictwa uczniów w wartościowych i
  kształcących imprezach kulturalnych i turystycznych, obchodach świąt państwowych,
  6
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  2) stosowanie wypracowanych przez Zespół procedur, dotyczących adaptacji uczniów
  rozpoczynających naukę, diagnozowania i monitorowania oczekiwań uczniów,
  wspierania ich rozwoju oraz ochrony przed różnymi przejawami patologii społecznej,
  3) budowanie przyjaznego klimatu opartego na wzajemnej współpracy pomiędzy
  rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz wzajemnym szacunku i akceptacji,
  4) promowanie zdrowego trybu życia wśród uczniów oraz utrwalanie nawyku dbania o
  zdrowie własne i innych,
  5) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych
  postaw wobec ochrony środowiska.
 11. Zespół gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość,
  pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne poprzez:
  1) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej,
  2) zapewnienie możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół wchodzących w
  skład Zespołu przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i
  zagrożoną niedostosowaniem, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
  edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 12. Zespół umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez:
  1) organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych o
  tematyce zgodnej z założeniami rocznego planu pracy Zespołu,
  2) motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach
  pozaszkolnych,
  3) organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i
  zainteresowaniami uczniów,
  4) prezentowanie prac uzdolnionych uczniów na terenie szkoły i w środowisku,
  5) umożliwianie korzystania ze zbiorów czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji
  Multimedialnej.
 13. Zespół organizuje poradnictwo zawodowe, którego celem jest przygotowanie uczniów do
  świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Szczegółowe cele i zadania
  określa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
 14. Zespół organizuje działania w zakresie wolontariatu.
 15. Zespół udziela pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez:
  1) udzielanie wsparcia i pomocy uczniom za pośrednictwem wychowawcy i pedagoga
  szkolnego,
  2) umożliwienie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) stałych kontaktów z
  pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym, poradnią
  psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
  3) umożliwianie uczniom realizacji powszechnego obowiązku ubezpieczenia się od
  następstw nieszczęśliwych wypadków, a w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej
  pokrycie kosztów ubezpieczenia,
  4) wnioskowanie do Rady Rodziców o udzielenie wsparcia materialnego uczniom
  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w miarę posiadanych
  środków.
  7
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 16. Zespół udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, polegającej na
  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w
  szczególności z:
  1) niepełnosprawności,
  2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  3) przewlekłej choroby,
  4) niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się,
  5) szczególnych uzdolnień,
  6) zaburzeń komunikacji językowej,
  7) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 8)
  trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska lub kształcenia za granicą.
 17. W celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor
  Zespołu za zgodą Organu Prowadzącego zatrudnia pedagogów oraz psychologa szkolnego.
 18. Zespół współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w Bielsku-Białej,
  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami świadczącymi
  poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 19. Zespół współpracuje z placówkami kulturalno – oświatowymi w Bielsku-Białej oraz
  lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 20. Zespół współpracuje z Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku – Białej oraz zakładami pracy,
  prywatnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk
  zawodowych.
  ROZDZIAŁ III
  ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE
  § 9
 21. Organami Zespołu są:
  1) Dyrektor Zespołu,
  2) Rada Pedagogiczna,
  3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski, 5) Rzecznik Praw Ucznia.
 22. Organy Zespołu, o których mowa w ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 uchwalają regulaminy swojej
  działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i
  postanowieniami Statutu Zespołu.
  Dyrektor Zespołu
  § 10
 23. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych powierza i odwołuje z
  niego Organ Prowadzący Zespół na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
  8
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 24. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, zwany dalej Dyrektorem Zespołu,
  kieruje szkołami wchodzącymi w skład Zespołu i jest ich przedstawicielem na zewnątrz.
 25. Dyrektor Zespołu jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu i
  przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor Zespołu w szczególności:
  1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
  2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  3) przewodniczy i kieruje pracami Rady Pedagogicznej,
  4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
  stanowiących,
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi
  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
  7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
  praktyk pedagogicznych,
  8) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń, innych
  organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
  i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i
  innowacyjnej szkoły,
  9) zapewnia właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych
  przeprowadzanych w Zespole,
  10) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,
  11) podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników, które będą obowiązywać od
  początku następnego roku szkolnego,
  12) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,
  13) ustala zasady gospodarowania darmowym zestawem podręczników lub materiałów
  edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku
  szkolnym,
  14) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
  terenie szkoły,
  15) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w Zespole i odpowiada za realizację
  zadań, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  16) współpracuje z pielęgniarką szkolną lub higienistką, sprawującymi profilaktyczną
  opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko, PESEL ucznia celem
  właściwej realizacji tej opieki.
 26. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie
  następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
  Uczniowskiego.
 27. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
  i pracowników administracji i obsługi. Dyrektor Zespołu w szczególności:
  1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
  9
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  2) powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii Organu
  Prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
  3) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym
  pracownikom Zespołu,
  4) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników
  Zespołu,
  5) dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli,
  6) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących statutowych zespołów
  nauczycielskich i odwołuje ich z tych funkcji,
  7) opracowuje arkusz organizacji Zespołu,
  8) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Zespołu,
  9) kontroluje dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów podczas zajęć organizowanych przez
  Zespół,
  10) umożliwia pracownikom Zespołu podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie
  posiadanych umiejętności zawodowych,
  11) wykonuje czynności z zakresu awansu zawodowego oraz doskonalenia zawodowego
  nauczycieli zatrudnionych w Zespole,
  12) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, w przypadku naruszenia jego ustawowych
  uprawnień.
 28. Dyrektor Zespołu wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 29. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
  Rodziców i Samorządem Uczniowskim, Rzecznikiem Praw Ucznia.
 30. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, dla szkół prowadzących
  kształcenie zawodowe, ustala zawody, w których kształci szkoła, zgodnie z potrzebami
  rynku pracy.
 31. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
  organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 32. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i podaniu do
  wiadomości przez dziennik elektroniczny.
 33. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wskazany wicedyrektor.
  Rada Pedagogiczna
  § 11
 34. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna wspólna dla wszystkich szkół, wchodzących w
  skład Zespołu.
 35. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego
  statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 36. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor Zespołu oraz wszyscy nauczyciele
  zatrudnieni w Zespole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję
  instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  10
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 37. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
  Zespole,
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów nieobjętych
  obowiązkiem szkolnym,
  6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
  sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
  doskonalenia pracy szkoły.
 38. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2) projekt planu finansowego Zespołu,
  3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
  nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
  4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
  ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
  wychowawczych i opiekuńczych,
  5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed
  dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania.
  6) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
  7) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
  8) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący
  szkołę,
  9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwołania z tych
  stanowisk.
 39. Rada Pedagogiczna ponadto :
  1) przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala statut,
  2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela
  ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska
  kierowniczego w szkole,
  3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
 40. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
  najmniej połowy jej członków.
 41. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
  poruszonych tam spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, rodziców,
  nauczycieli, innych pracowników szkoły.
  11
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 42. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
  dokumentem.
  Rada Rodziców
  § 12
 43. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
 44. W Zespole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem reprezentującym ogół
  rodziców uczniów wszystkich szkół, wchodzących w skład Zespołu.
 45. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na 1-ych
  zebraniach Rodziców w danym roku szkolnym.
 46. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny
  opiekun).
 47. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 48. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu
  Wychowawczo – Profilaktycznego Zespołu,
  2) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli
  zaistnieje taka potrzeba,
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu,
  4) delegowania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata
  na stanowisko Dyrektora Zespołu,
 49. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców gromadzi fundusze z
  dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 50. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, który
  nie może być sprzeczny z przepisami prawa oświatowego i postanowieniami Statut
  Zespołu.
 51. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców są przechowywane na odrębnym rachunku
  bankowym Rady Rodziców.
 52. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
  porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo –
  Profilaktycznego, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo Oświatowe, program ten ustala
  Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
  Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w
  porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  Samorząd Uczniowski
  § 13
 53. Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów w Zespole.
  12
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 54. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa zasady wybierania i działania Samorządu,
  jego kompetencje i tryb podejmowania uchwał. Regulamin nie może być sprzeczny z
  postanowieniami Statutu Zespołu.
 55. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i
  opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji
  podstawowych praw uczniów, takich jak prawo do:
  1) uchwalenie przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym
  Regulaminu swojej działalności,
  2) przedstawienia wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów,
  3) zapoznania się z programami nauczania, stawianymi wymaganiami,
  4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  5) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
  pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
  zainteresowań,
  6) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  7) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, zawsze w
  porozumieniu z Dyrektorem,
  8) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  9) Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu
  wolontariatu.

Rzecznik Praw Ucznia
§ 14

 1. W Zespole Szkół Technicznych i Handlowych powołuje się Rzecznika Praw Ucznia, na
  wniosek uczniów lub rodziców, w powszechnych, demokratycznym głosowaniu na okres
  ustalony przez całą społeczność szkolną.
 2. Rzecznik Reprezentuje uczniów w sprawach różnych, dotyczących organizacji pracy i
  funkcjonowania szkoły, sprawach stosunków wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych,
  konfliktów personalnych i innych.
 3. Rzecznik praw ucznia występuje z wnioskami do Rady Pedagogicznej, Dyrektora i
  nauczycieli w sprawach objętych zakresem jego uprawnień i obowiązków.
 4. Rzecznik składa Radzie Pedagogicznej semestralne sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Cele działalności Rzecznika Praw Ucznia określa osobny dokument.
  Organy Zespołu
  § 15
  13
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 6. Organy Zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
  granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty i Statutem Zespołu.
 7. Nadrzędnym celem współpracy wszystkich organów Zespołu jest dobro uczniów w zakresie
  kształcenia i wychowania, podnoszenie jakości pracy Zespołu oraz budowanie właściwego
  klimatu pracy i pozytywnego wizerunku Zespołu w środowisku.
 8. Organem koordynującym współpracę wszystkich statutowych organów jest Dyrektor
  Zespołu, który umożliwia:
  1) swobodne działanie organom Zespołu poprzez udostępnianie pomieszczeń,
  materiałów i środków technicznych, niezbędnych do prawidłowej pracy tych organów,
  w miarę możliwości finansowych i lokalowych Zespołu,
  2) organizowanie spotkań przedstawicieli organów Zespołu,
  3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o planowanych i podejmowanych
  działaniach i decyzjach,
  4) rozwiązywanie powstałych sporów pomiędzy organami wewnątrz Zespołu.
 9. Organy Zespołu działają w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy, które określają
  szczegółowo ich zadania i kompetencje oraz zasady współdziałania i porozumiewania się
  miedzy sobą. Kopie regulaminów przewodniczący organów przekazują Dyrektorowi
  Zespołu.
 10. Spory pomiędzy Dyrektorem a organami Zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu
  sporu, organ prowadzący Zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  ROZDZIAŁ IV
  ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
  § 16
 11. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują zadania statutowe.
 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii
  zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w
  sprawie organizacji roku szkolnego.
 13. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
  Uczniowskiego ustala w drodze zarządzenia dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –
  wychowawczych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie
  organizacji roku szkolnego i podaje je do wiadomości nauczycielom, uczniom i rodzicom, w
  terminie do 30 września każdego roku szkolnego.
 14. Dyrektor Zespołu wspólnie z wicedyrektorami ustala Kalendarz Roku Szkolnego i podaje go
  do wiadomości nauczycielom, uczniom i rodzicom, w terminie do 30 września każdego roku
  szkolnego.
 15. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku
  kalendarzowego. Zajęcia edukacyjne realizowane są w okresie od września do czerwca, a
  w klasach programowo najwyższych Technikum do kwietnia.
 16. Rok szkolny dzieli się na 1. półrocze i 2. półrocze. Rozpoczęcie i zakończenie nauki każdego
  półrocza określa Kalendarz Roku Szkolnego.
  14
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 17. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
  arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu na podstawie Szkolnego
  Planu Nauczania oraz Planu Finansowego Zespołu do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
  organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący.
 18. Szkolny Plan Nauczania dla każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu na cały cykl
  kształcenia ustala Dyrektor Zespołu na podstawie ramowych planów nauczania.
 19. Kształcenie i wychowanie w szkołach ogólnokształcących wchodzących w skład Zespołu
  opiera się na pracy nauczycieli, realizujących zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie
  programowej kształcenia ogólnego.
 20. Kształcenie i wychowanie w szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu opiera
  się na pracy nauczycieli, realizujących zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie programowej
  kształcenia ogólnego i w podstawach programowych kształcenia w zawodach.
 21. Zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowane są
  przez Zespół w pracowniach szkolnych oraz formach pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
 22. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez Zespół w formie zajęć
  praktycznych i praktyk zawodowych, które odbywają się w pracowniach szkolnych,
  pracowni nr 4 Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej przy ul. Rejtana 15, zakładach
  pracy oraz na praktykach zagranicznych.
  Kierownik ds. kształcenia praktycznego odpowiada za organizację praktycznej nauki
  zawodu uczniów Zespołu oraz sprawuje nadzór nad jej przebiegiem.
 23. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu uczniów zawiera Regulamin
  Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych.
 24. Podstawową jednostką organizacyjną w każdej szkole, wchodzącej w skład Zespołu, jest
  oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu danego roku szkolnego uczą się wszystkich
  przedmiotów obowiązkowych, zgodnych z ramowym planem nauczania i programem
  wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 25. Liczbę uczniów w oddziale poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu ustala
  Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.
 26. Liczbę oddziałów klas pierwszych corocznie ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z
  Organem Prowadzącym.
 27. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
  Uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania
  uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Zespołu, ustala jeden
  przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
  ramowych planów nauczania.
 28. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
  dydaktyczno – wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez
  Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem
  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 29. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego ustala Dyrektor
  Zespołu i wprowadza je do Szkolnego Planu Nauczania.
  15
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 30. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, których łączny wymiar godzin w
  półroczu jest niższy niż jedna godzina tygodniowo, prowadzone są według odrębnego
  planu zajęć.
 31. Dyrektor Zespołu corocznie dokonuje podziału na grupy, na niektórych obowiązkowych
  zajęciach ogólnokształcących, według zasad określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie
  ramowych planów nauczania.
 32. Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z Zespołem Przedmiotów Zawodowych dokonuje podziału
  na grupy, na zajęciach realizowanych w kształceniu zawodowym, zapewniając realizację
  programów nauczania dla danego zawodu oraz uwzględniając specyfikę nauczanego
  zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki lokalowe i techniczne pracowni
  oraz posiadane środki finansowe Zespołu.
 33. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym
  również w okresie ferii letnich.
 34. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i
  specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w
  rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  3) praktyczna nauka zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe,
  4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  5) zajęcia w zakresie uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych.
 35. Zajęcia praktycznej nauki zawodu uczniów realizowane są według odrębnych przepisów.
 36. Czas trwania jednej godziny zajęć prowadzonych w systemie klasowo – lekcyjnym wynosi
  45 minut.
 37. Czas trwania jednej godziny zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi
  60 minut.
 38. Czas trwania jednej godziny pracy pedagoga szkolnego, nauczyciela bibliotekarza i
  wychowawcy świetlicy wynosi 60 minut.
 39. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu ma prawo do zmiany czasu trwania zajęć
  lekcyjnych.
 40. W Zespole organizuje się, zgodnie z zasadami bhp, między zajęciami dydaktycznymi
  przerwy, trwające od 5 do 15 minut.
 41. W czasie trwania imprez szkolnych, wspólnych wyjść do kina, teatru, muzeum oraz
  wycieczek organizowanych poza terenem Zespołu, nauczyciele sprawują opiekę według
  zasad określonych w Regulaminie Wycieczek, który nie może być sprzeczny z
  postanowieniami Statutu Zespołu.
 42. W Zespole organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie oraz zajęcia religii/etyki
  jako przedmioty nieobowiązkowe.
 43. Uczeń nie bierze w nich udziału, jeżeli rodzic (prawny opiekun) zgłosi u wychowawcy
  pisemną rezygnację z udziału ucznia w tych zajęciach.
  16
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 44. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, które nie podlegają ocenie oraz religii/etyki, które
  podlegają ocenie, nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani
  na ukończenie szkoły przez ucznia.
  Pomieszczenia Zespołu
  § 17
 45. Do realizacji celów i zadań statutowych Zespół posiada następujące pomieszczenia:
  1) pracownie szkolne do kształcenia ogólnego, pracownie szkolne do kształcenia
  zawodowego, inne pomieszczenia do nauki z niezbędnym
  wyposażeniem, np. pracownie symulacyjne,
  2) bibliotekę i czytelnię szkolną,
  3) pracownie informatyczne i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),
  4) gabinet pedagoga szkolnego,
  5) gabinet psychologa szkolnego
  6) gabinet doradcy zawodowego
  7) gabinet pielęgniarki szkolnej,
  8) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych (halę sportową, salę do gimnastyki, salę
  do tenisa stołowego, boisko sportowe),
  9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku.
 46. Uczniowie mają możliwość korzystania z bufetu szkolnego.
 47. Zasady korzystania z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, określają Regulaminy
  Pracowni Szkolnych.
  Organizacja Biblioteki Szkolnej
  § 18
 48. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, ośrodkiem edukacji
  czytelniczej i informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych pracowników
  Zespołu.
 49. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu oraz
  potrzeb i zainteresowań uczniów i nauczycieli, wspiera doskonalenie zawodowe
  nauczycieli oraz uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z
  innych typów bibliotek i środków informacji.
 50. Biblioteka szkolna gromadzi, zgodnie z potrzebami Zespołu, następujące zbiory:
  1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  2) lektury podstawowe i uzupełniające uwzględniające podstawę programową,
  3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej
  uwzględniające zainteresowania uczniów i nauczycieli,
  4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów,
  5) publikacje i pomoce dydaktyczne opracowane przez nauczycieli,
  17
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  6) materiały multimedialne,
  7) materiały regionalne i lokalne.
 51. Czas pracy biblioteki corocznie ustala Dyrektor Zespołu, uwzględniając tygodniowy plan
  zajęć oraz umożliwiając użytkownikom dostęp do jej zbiorów przed zajęciami lekcyjnymi i
  po ich zakończeniu.
 52. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
  1) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych
  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
  różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  5) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 53. Biblioteka szkolna, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może podejmować
  działania umożliwiające pozyskiwanie funduszy. Zasady gromadzenia i wydatkowania
  funduszy określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.
 54. Biblioteka szkolna współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi
  bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
  1) doskonalenia własnego warsztatu pracy i poszerzania oferty dla swoich użytkowników,
  2) organizowania zajęć bibliotecznych oraz imprez i wystaw czytelniczych,
  3) wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych,
  4) organizowania warsztatów i spotkań dla pracowników bibliotek w celu wymiany
  doświadczeń.
 55. Szczegółową organizację biblioteki i czytelni szkolnej, prawa i obowiązki czytelników oraz
  zasady korzystania z ich zasobów określa Regulamin Biblioteki Szkolnej, który nie może
  być sprzeczny z postanowieniami Statutu Zespołu.
  Organizacja Doradztwa Zawodowego
  § 19
 56. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich
  rodziców i nauczycieli.
 57. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb,
  uzdolnień, możliwości, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy.
 58. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
  wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 59. Zajęcia prowadzi szkolny doradca zawodowy we wszystkich typach szkół Zespołu.
  18
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 60. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach zajęć
  doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin na cykl kształcenia we wszystkich
  wyznaczonych klasach na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
 61. Szczegółowy zakres działań zawiera Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
  który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu.
  ROZDZIAŁ V
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
  Zasady zatrudniania
  § 20
 62. W celu realizacji zadań statutowych w Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników
  administracyjnych i pracowników obsługi.
 63. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określa, odpowiednio dla danej
  grupy pracowniczej, ustawa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.
 64. Pracowników Zespołu, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu,
  kierując się przepisami prawa oraz realnymi potrzebami Zespołu.
 65. Wszystkich pracowników Zespołu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin obowiązuje
  40 – godzinny tygodniowy czas pracy.
 66. Przydział obowiązków i odpowiedzialności dla każdego pracownika zatrudnionego na
  określonym stanowisku, opracowuje bezpośredni przełożony i przedkłada go do
  zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu. Zatwierdzony i podpisany przez pracownika przydział
  umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
  Zadania nauczycieli
  § 21
 67. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, są
  odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece
  uczniów.
 68. Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować podstawowe funkcje Zespołu, kształcić i
  wychowywać uczniów w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu
  patriotyzmu i humanizmu, tolerancji, szacunku do pracy oraz rozwijać postawy moralne i
  obywatelskie.
 69. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
  1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym
  realizowanie programu nauczania zawartego w Szkolnym Zestawie Programów
  Nauczania oraz Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Zespołu,
  2) dbanie o właściwy poziom nauczania,
  3) bezstronne, rytmiczne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich
  traktowanie,
  4) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć w szkole,
  wycieczek i innych imprez pozaszkolnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych,
  19
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa i wypadkowość w Zespole oraz jego
  otoczeniu,
  5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń
  szkolnych i życiowych poprzez rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb uczniów oraz
  umożliwianie kontaktu z pedagogiem szkolnym,
  6) indywidualizowanie pracy z uczniami na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
  edukacyjnych oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych
  potrzeb,
  7) dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny i estetykę powierzonej klasopracowni
  oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej Zespołu poprzez wnioskowanie do Dyrektora
  Zespołu o zakup nowych pomocy i sprzętu,
  8) stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych
  formach doskonalenia zawodowego,
  9) uczestniczenie w pracy Rady Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych i
  zadaniowych, realizowanie postanowień i uchwał Rady oraz uczestniczenie w
  przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych,
  10) przestrzeganie godzin pracy zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć,
  11) terminowe i rzetelne wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Zespołu i
  bezpośrednich przełożonych,
  12)systematyczne, prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  13) uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych,
  14)zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i
  wewnątrzszkolnego oraz regulaminami i procedurami regulującymi działalność
  Zespołu.
 70. Do podstawowych praw nauczycieli w szczególności należy:
  1) Wybór programu nauczania i podręczników spośród dopuszczonych do użytku
  szkolnego,
  2) opracowanie własnego programu nauczania,
  3) dostęp do pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu Zespołu,
  4) wybór metod nauczania i form pracy z uczniami, zapewniających właściwą realizację
  programu nauczania i podstawy programowej,
  5) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
  6) stosowanie wobec uczniów indywidualnego podejścia zgodnie z zaleceniami poradni
  psychologiczno-pedagogicznej,
  7) korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas
  pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z pełnieniem tych obowiązków, na
  zasadach określonych w ustawie Kodeks Karny.
  20
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  Zespoły nauczycielskie i ich zadania
  § 22
 71. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Nauczycieli, którego
  zadaniem w szczególności jest:
  1) ustalanie zestawu programów nauczania i podręczników dla oddziału,
  2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych w praktyce realizacyjnej,
  3) uzgadnianie wymagań edukacyjnych dla obowiązujących zajęć edukacyjnych/WZO,
  4) organizowanie wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 5)
  uzgadnianie tygodniowego łącznego obciążenia ucznia pracą domową, 6) udział w
  ustalaniu ocen zachowania uczniów.
 72. Pracą Zespołu Nauczycieli kieruje wychowawca oddziału.
 73. Posiedzenia Zespołu Nauczycieli organizowane są co najmniej dwa razy w roku szkolnym w
  celu dokonania śródrocznej i rocznej ewaluacji osiągnięć uczniów w zakresie dydaktyki i
  wychowania oraz ustalenia zadań na następny rok szkolny.
 74. Zespół Nauczycieli ma prawo do:
  1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w całym
  cyklu kształcenia,
  2) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ustalania
  indywidualnych programów,
  3) wnioskowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych
  i opiekuńczych dotyczących danego oddziału,
  4) otrzymania wsparcia i pomocy ze strony kierownictwa Zespołu i pozostałych
  nauczycieli.
  Zespoły Przedmiotowe
  § 23
 75. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych lub zajęć pokrewnych tworzą Zespoły
  Przedmiotowe zwane dalej Komisjami Przedmiotowymi.
 76. Do zadań Komisji Przedmiotowych w szczególności należy:
  1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia wyboru i sposobów
  realizacji programów nauczania oraz korelacji treści nauczania przedmiotów
  pokrewnych,
  2) wspólne opracowanie przedmiotowych zasad oceniania uczniów, wymagań
  edukacyjnych oraz sposobów badania jakości nauczania i osiągnięć edukacyjnych
  uczniów,
  3) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
  metodycznego i organizacyjnego dla nauczycieli stażystów oraz nauczycieli
  rozpoczynających pracę w Zespole,
  21
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania oraz
  innowacji i eksperymentów,
  5) prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,
  6) uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych.
 77. W Zespole działają następujące Komisje Przedmiotowe:
  1) Komisja Przedmiotów Zawodowych Handlowych,
  2) Komisja Przedmiotów Zawodowych Mechanicznych i Informatycznych,
  3) Komisja Przedmiotów Humanistycznych,
  4) Komisja Przedmiotów Języków Obcych,
  5) Komisja Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych,
  6) Komisja Sportu i Rekreacji,
  7) Komisja Przedmiotów Fotograficznych.
 78. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora
  Zespołu.
 79. Członkami poszczególnych Komisji są nauczyciele uczący we wszystkich typach szkół
  Zespołu.
 80. Przewodniczący Komisji Przedmiotowej opracowuje Roczny Plan pracy Komisji, organizuje
  zebrania dla wszystkich członków zespołu (min. 4 razy w roku szkolnym), przydziela im
  zadania, ustala sposoby diagnozowania i badania osiągnięć uczniów oraz przedstawia na
  posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej sprawozdanie z pracy zespołu.
  § 24
 81. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań statutowych Zespołu Dyrektor powołuje:
  1) Zespół Wychowawczy, którego celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań
  wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.
  2) Doraźne Zespoły i Komisje Problemowo-Zadaniowe, których celem jest zapewnienie
  prawidłowej realizacji przydzielonych zadań statutowych Zespołu.
 82. Pracą zespołów i komisji, o których mowa w ust. 1, kieruje Dyrektor Zespołu lub
  wyznaczony przez niego wicedyrektor.
 83. Przewodniczący powołanych zespołów komisji i nadzorują pracę członków oraz
  przedstawiają Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacji wyznaczonych na bieżąco
  zadań.
  Zadania wychowawcy oddziału
  § 25
 84. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
  uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 85. Wychowawca, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, prowadzi
  swój oddział przez cały cykl kształcenia.
  22
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 86. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi
  uczniami, a w szczególności:
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,
  2) podejmowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
  zajęć organizowanych przez szkołę,
  3) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
  uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 87. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3, podejmuje działania:
  1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2) prowadzi planową pracę wychowawczo-opiekuńczą, zapewniającą pełną realizację
  celów i zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym,
  3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
  zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
  4) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół oraz
  podejmuje działania profilaktyczne, eliminujące zagrożenie bezpieczeństwa i
  powstawania wypadków w Zespole oraz jego otoczeniu,
  5) współdziała z nauczycielami, uczącymi w jego oddziale, w celu uzgodnienia wspólnych
  działań wychowawczych, dotyczących ogółu uczniów, a także uczniów szczególnie
  uzdolnionych oraz z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi,
  6) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole oraz pomiędzy wychowankami a innymi
  członkami społeczności szkolnej,
  7) dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne i praktyczne oraz bada
  przyczyny opuszczania przez nich zajęć i rezygnacji z nauki,
  8) wywiera pozytywny wpływ na zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą oraz wdraża
  ich do świadomego postępowania zgodnie z zasadami Regulaminu Szkoły,
  9) współpracuje z pedagogiem i psychologiem oraz doradcą zawodowym w
  rozpoznawaniu potrzeb i możliwości swoich wychowanków,
  10) dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkłada
  sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady
  Pedagogicznej,
  11) organizuje ogólne zebrania z rodzicami oraz indywidualne konsultacje dla rodziców
  (prawnych opiekunów),
  12) umożliwia zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) kontakt z nauczycielami
  uczącymi poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  13) prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację klasy i uczniów, sporządza
  zestawienia statystyczne dotyczące klasy oraz wykonuje czynności administracyjne
  zgodnie z poleceniami Dyrektora Zespołu i uchwałami Rady Pedagogicznej.
 88. Wychowawca ma zagwarantowane prawo do:
  23
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  1) decydowania, w porozumieniu z samorządem klasy, o rocznym planie działań
  wychowawczych,
  2) ustalenia własnych form nagradzania i motywowania wychowanków oraz
  wnioskowania do Rady Pedagogicznej o nagrody i wyróżnienia dla swoich
  wychowanków,
  3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu i Rady
  Pedagogicznej.
 89. Dyrektor Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, może zmienić
  wychowawcę z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek uczniów, rodziców (prawnych
  opiekunów) lub wychowawcy.
 90. Decyzję, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Zespołu podejmuje na podstawie
  umotywowanego wniosku, złożonego przez wychowawcę, Samorząd Klasowy lub
  rodziców (prawnych opiekunów), po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 91. Samorząd Klasowy dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 7, protokół z zebrania
  klasowego, na którym w głosowaniu tajnym podjęli decyzję o zmianie wychowawcy.
  Zebranie odbywa się pod opieką pedagoga. Decyzja jest prawomocna, jeśli została podjęta
  zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich uczniów danego oddziału.
 92. Rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do wniosku, o którym mowa w ust. 7, protokół z
  zebrania klasowego, na którym w głosowaniu tajnym podjęli decyzję o zmianie
  wychowawcy. Zebranie prowadzi przewodniczący Oddziałowej Rady Rodziców. Decyzja
  jest prawomocna, jeśli została podjęta zwykłą większością głosów, w obecności 2/3
  rodziców (prawnych opiekunów) danego oddziału.
 93. O podjętej decyzji, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Zespołu informuje zainteresowanych
  w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie, za
  pośrednictwem Dyrektora Zespołu, do Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, w
  terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  Zadania pedagoga szkolnego
  § 26
 94. Pedagog szkolny organizuje i koordynuje działalność Zespołu w zakresie opieki i pomocy
  wychowawczej nad uczniami oraz podejmuje działania w celu podniesienia poziomu
  kultury pedagogicznej rodziców.
 95. Do zadań Pedagoga szkolnego należy:
  1) rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska uczniów oraz przyczyn ich trudności i
  niepowodzeń edukacyjnych,
  2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
  szkolnych, wspieranie mocnych stron uczniów,
  3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych
  problemów młodzieży oraz wspieranie nauczycieli i wychowawców w tym zakresie,
  4) organizowanie stałej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem,
  policją oraz z placówkami opieki społecznej,
  24
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach
  kryzysowych,
  6) udzielanie wsparcia i porad wychowawczych rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów
  przejawiających problemy dydaktyczne, wychowawcze i zaburzenia zachowania,
  7) doskonalenie swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych
  formach dokształcania i doskonalenia,
  8) systematyczne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji swojej
  działalności,
  9) dokonywanie śródrocznej i rocznej analizy sytuacji wychowawczo-opiekuńczej w
  Zespole, opracowywanie sprawozdań z realizacji planu pracy pedagoga i
  przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 96. Pedagog szkolny ma prawo do:
  1) decydowania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną o rocznym planie działań
  wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych Zespołu,
  2) ustalania własnych form pracy z uczniami, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami
  (prawnymi opiekunami) w celu zapewnienia właściwej i skutecznej pracy
  wychowawczej i opiekuńczej,
  3) współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do przeciwdziałania zjawiskom
  patologii społecznej w zakresie specjalistycznej pomocy diagnostycznej,
  terapeutyczno-leczniczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej,
  4) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu i Rady
  Pedagogicznej.
  Zadania doradcy zawodowego
  § 27
 97. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
  zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
  właściwych dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
  3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
  planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Zespół,
  5) współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami w tworzeniu i zapewnieniu
  ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  Zadania nauczyciela bibliotekarza
  § 28
 98. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną oraz prace organizacyjno-
  – porządkowe :
  25
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 99. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:
  1) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
  2) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z
  użyciem różnorodnych źródeł informacji,
  3) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł
  informacji wykraczających poza program nauczania,
  4) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu
  informacji i materiałów potrzebnych do uzupełnienia braków,
  5) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 6)
  organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 100. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno-technicznych należy:
  1) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą
  obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i
  materiałów ćwiczeniowych,
  2) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  4) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów
  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, selekcjonowanie zbiorów, 5) prowadzenie
  dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.
  Pracownicy administracji i obsługi Zespołu
  § 29
 101. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zespołu, utrzymania obiektu i jego
  otoczenia w ładzie i czystości Dyrektor Zespołu zatrudnia pracowników administracji i
  obsługi, w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 102. Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników
  administracji i obsługi ustala bezpośredni ich przełożony i przedkłada je do zatwierdzenia
  Dyrektorowi Zespołu. Zatwierdzone i podpisane przez pracowników przydziały zamieszcza
  się w ich teczkach akt osobowych.
 103. Liczbę etatów i stanowisk ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Organem
  Prowadzącym. Wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi stanowi załącznik do
  arkusza organizacji Zespołu.
 104. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Zespole zobowiązani są do:
  1) realizacji wszystkich zadań i obowiązków określonych w ich przydziałach czynności,
  2) dbania o bezpieczeństwo własne, uczniów i innych pracowników,
  3) podejmowania działań eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa i wypadkowość w
  Zespole oraz jego otoczeniu poprzez:
  26
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  a) zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych usterek, zagrażających
  bezpieczeństwu oraz zdarzeń, noszących znamiona przestępstwa lub
  stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,
  b) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów,
  stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,
  c) zwracanie uwagi i reagowanie na osoby postronne, przebywające na terenie
  Zespołu.
  Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w Zespole
  § 30
 105. W celu sprawnego kierowania Zespołem Dyrektor Zespołu, po uzyskaniu zgody Organu
  Prowadzącego, tworzy stanowiska wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego
  oraz stanowisko kierownika gospodarczego Zespołu.
 106. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ust. 1, określa ustawa i Organ Prowadzący.
  Liczba i rodzaje stanowisk kierowniczych powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb
  Zespołu oraz jego możliwości finansowych.
 107. Dla każdego utworzonego stanowiska kierowniczego Dyrektor Zespołu sporządza zakres
  obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
 108. Obsadę stanowisk kierowniczych jak i odwołania z tych stanowisk dokonuje Dyrektor
  Zespołu, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
  § 31
 109. W Zespole, stosownie do typów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz realizowanych
  zadań, utworzone są trzy stanowiska wicedyrektorów.
 110. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań Dyrektora Zespołu w ramach ustalonych
  kompetencji.
 111. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień dla wicedyrektorów ustala Dyrektor Zespołu
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i specyfiką Zespołu oraz podaje je do
  wiadomości Radzie Pedagogicznej i pozostałym pracownikom Zespołu.
  § 32
 112. W celu organizowania pracy administracyjnej i gospodarczej Dyrektor Zespołu powołuje
  kierownika gospodarczego.
 113. Kierownik gospodarczy organizuje całokształt pracy administracyjnej i gospodarczej
  Zespołu, zgodnie z przydziałem zadań, a w szczególności:
  1) kieruje i sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi,
  2) określa zadania i obowiązki dla podwładnych mu pracowników w formie przydziałów
  obowiązków oraz stwarza im właściwe i bezpieczne warunki pracy,
  3) zapewnia podwładnym udział w szkoleniach, dotyczących bezpieczeństwa i higieny
  pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa w Zespole i udzielania pierwszej
  pomocy.
  27
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 114. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień kierownika gospodarczego określa przydział
  obowiązków ustalony przez Dyrektora Zespołu.
  ROZDZIAŁ VI
  UCZNIOWIE ZESPOŁU
 115. Społeczność uczniowską Zespołu tworzą uczniowie/słuchacze Technikum Nr 7, Branżowej
  Szkoły I Stopnia Nr 7 i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych .
 116. Słuchaczami szkoły Podstawowej dla Dorosłych są osoby dorosłe, (w szczególnych
  przypadkach osoby po ukończeniu – 15 roku życia), które nie ukończyły szkoły
  podstawowej w trybie dziennym.
 117. Uczniami szkoły ponadpodstawowej są absolwenci szkół podstawowych.
 118. Uczniowie, w momencie zapisania się do wybranej szkoły wchodzącej w skład Zespołu,
  przyjmują na siebie przysługujące im prawa i obowiązki.
  Prawa i obowiązki ucznia
  § 33
 119. Uczeń ma prawo do:
  1) zapoznania się z programami nauczania i wymaganiami
  edukacyjnymi z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
  edukacyjnych, kryteriami oceniania przedmiotowego oraz
  zachowania,
  2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
  umysłowej,
  3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo,
  ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i
  poszanowanie własnej godności, przekonań i własności,
  4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
  5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonej na podstawie jasnych kryteriów
  oraz znanych sposobów kontroli postępów w nauce,
  6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz
  księgozbioru biblioteki i czytelni szkolnej,
  7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  8) swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób
  kulturalny, pozbawiony wulgaryzmów, w szczególności dotyczących życia
  szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych
  osób,
  9) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i
  psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego, zarówno w przypadkach trudności
  w nauce jak i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań,
  28
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  10) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych
  i ferii,
  11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, przynależność do
  młodzieżowych organizacji działających na terenie Zespołu,
  12) uczestniczenia w imprezach sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, wycieczkach,
  13) wyboru kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z puli godzin do dyspozycji
  Dyrektora Zespołu.
  14) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
  15) do prywatności i dyskrecji w sprawach rodzinnych, korespondencji i uczuć,
  16) uzyskania pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku lub nagłego zachorowania w
  szkole, z jednoczesnym powiadomieniem lub wezwaniem rodzica/prawnego
  opiekuna.
 120. Ponadto uczeń ma prawo do:
  1) zgłaszania Dyrektorowi Zespołu i pozostałym organom Zespołu oraz nauczycielom,
  pisemnie i ustnie, wniosków oraz postulatów, dotyczących uczniów i życia zespołu
  klasowego oraz poinformowania o sposobie ich załatwienia,
  2) zgłaszania wychowawcy oddziału szczególnie trudnych problemów dotyczących nauki,
  wychowania i codziennego życia w Zespole oraz oczekiwania wyjaśnień, wsparcia i
  pomocy w ich rozwiązywaniu,
  3) korzystania, w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców, z pomocy materialnej,
  w przypadku sytuacji losowych,
  4) udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących ważnych spraw
  uczniowskich – dotyczy przedstawiciela samorządu uczniowskiego.
 121. Uczeń może starać się o zezwolenie na indywidualny tok nauki oraz organizację
  indywidualnego programu lub toku nauki, na podstawie odrębnych przepisów.
 122. Uczeń może złożyć skargę w przypadku naruszenia praw ucznia.
  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
  § 34
 123. Jeżeli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc
  zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły.
 124. Kiedy do złamania praw ucznia doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
  1) zapoznaje się z opinią stron,
  2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu
  wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego,
  3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują
  sprawę dyrektorowi szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu
  rozwiązania sporu pomiędzy uczniami.
  29
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 125. Kiedy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
  uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, rzecznika praw ucznia, pedagoga i
  dyrektora szkoły, którzy: 1) zapoznają się z opinią stron,
  2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego
  rozwiązania polubownego,
  3) jeżeli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy
  stronami,
  Dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
 126. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania
  jego praw, dlatego tożsamość ucznia składającego skargę objęta jest ochroną i
  nieudostępniona publicznie, chyba że uczeń wyrazi na to zgodę.
 127. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, rzecznika praw ucznia, pedagoga,
  Dyrektora szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 128. Wychowawca, Rzecznik praw ucznia, Pedagog i Dyrektor szkoły podejmują działania na
  pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, którzy mogą oczekiwać odpowiedzi w ciągu 14
  dni od daty złożenia.
  § 35
 129. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu,
  Regulaminie Szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminach pracowni szkolnych, warsztatów
  szkolnych oraz przepisów bhp podczas praktyk w zakładach pracy.
 130. Uczeń zobowiązany jest:
  1) regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, systematycznie
  przygotowywać się do wszystkich zajęć oraz godnie zachowywać się podczas zajęć,
  2) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły i środowiska,
  3) na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie i
  terminie określonym w Regulaminie Szkoły, który uwzględnia również formy
  usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez osoby pełnoletnie,
  4) dbać o schludny wygląd i odpowiedni codzienny strój, przestrzegać zasad higieny
  osobistej oraz nosić odświętny strój, według ustalonego wzoru, w sytuacjach
  określonych w Regulaminie Szkoły,
  5) nosić wymagany strój i obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,
  6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, szanować mienie szkoły i osobiste
  każdego członka społeczności szkolnej oraz naprawiać wyrządzone szkody materialne,
  7) przestrzegać zasad kultury w odniesieniu nauczycieli, kolegów i innych pracowników
  szkoły, odnosić się do nich z szacunkiem, przyjmować prawidłową postawę podczas
  rozmowy z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu,
  8) nie stosować agresji słownej i fizycznej oraz żadnej formy przemocy wobec innych,
  9) przeciwstawiać się w miarę możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności,
  10) bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych
  urządzeń elektronicznych określonych w Regulaminie Szkoły,
  30
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  11) dbać o honor i tradycje Zespołu oraz współtworzyć jej autorytet i godnie
  reprezentować na zewnątrz,
  12) aktywnie uczestniczyć w konkursach, zawodach i olimpiadach oraz terminowo
  wykonywać podjęte zobowiązania,
  13) chronić własne życie i zdrowie, wystrzegać się szkodliwych nałogów, przeciwstawiać
  się przejawom brutalności,
  14) dochować tajemnicy korespondencji, sms–ów, wiadomości e–mail oraz dyskusji w
  sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu,
  15) terminowo dokonywać zwrotu wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej,
  wypełniać kartę obiegową oraz odbierać dokumenty po zakończeniu nauki,
  16) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora
  Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom wychowawcy i Samorządu
  Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia,
  17) posiadać legitymację szkolną i okazywać ją nauczycielom i innym pracownikom
  Zespołu.
  § 36
 131. W przypadku powstania sporu dotyczącego Statutu Szkoły, uczeń lub jego rodzice (prawni
  opiekunowie) mają prawo odwołać się do:
  1) wychowawcy oddziału,
  2) Samorządu Uczniowskiego,
  3) Dyrektora Zespołu,
  4) Rzecznika Praw Ucznia
  Nagradzanie i wyróżnianie uczniów
  § 37
 132. Uczeń Zespołu może być wyróżniony i nagrodzony za:
  1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
  2) rzetelną naukę i pracę na zajęciach szkolnych,
  3) wzorową postawę i pracę społeczną na rzecz szkoły czy środowiska lokalnego,
  4) wzorową frekwencję w ciągu roku szkolnego,
  5) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub
  lokalnej.
 133. Wyróżnianie i nagradzanie może następować na wniosek wychowawcy oddziału,
  nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, Rady Samorządu Uczniowskiego, kierownictwa
  warsztatów szkolnych, kierownictwa zespołu lub kierownictwa organizacji społecznych.
 134. W Zespole ustala się następujące formy wyróżnień i nagród dla najlepszych uczniów:
  1) pochwała wychowawcy klasowego,
  2) pochwała Dyrektora Zespołu udzielona w obecności społeczności szkolnej,
  31
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  3) dyplom uznania,
  4) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów), 5) nagroda
  książkowa, rzeczowa lub finansowa.
 135. Świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymują uczniowie,
  którzy uzyskali w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji średnią wynoszącą 4,75 oraz co
  najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 136. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej najlepszy uczeń szkoły
  ponadpodstawowej może otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 137. Nagrody i wyróżnienia wręczane są podczas uroczystości pożegnania absolwentów oraz
  zakończenia roku szkolnego.
  Tryb wnoszenia zastrzeżeń do nagrody
  § 38
 138. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej
  nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.
 139. Sprzeciw może być złożony do Dyrektora szkoły w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3
  dni od jej wręczenia.
 140. Składając wniosek zawierający sprzeciw, uczeń lub jego rodzice uzasadniają zastrzeżenia
  do przyznanej nagrody.
 141. W celu rozpatrzenia wniosku Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1) wychowawca oddziału,
  2) pedagog szkolny,
  3) opiekun Samorządu Uczniowskiego, 4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 5)
  przedstawiciel Rady Rodziców.
 142. Komisja rozpatruje wniosek z zastrzeżeniem co do przyznanej nagrody w obecności co
  najmniej 2/3 składu i podejmuje decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji ma 1
  głos a w przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma wychowawca oddziału. 6. O
  wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica w formie pisemnej.
  Karanie uczniów
  § 39
 143. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu, a w
  szczególności za:
  1) naruszanie dobra, godności i nietykalności osobistej członka społeczności szkolnej,
  2) przejawy wandalizmu, niszczenia mienia szkoły,
  3) posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków i środków
  psychotropowych, picie alkoholu, palenie tytoniu lub e – papierosów,
  4) lekceważenie obowiązków, chuligaństwo, używanie wulgaryzmów, destrukcyjny
  wpływ na społeczność szkolną, arogancję wobec innych,
  32
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  5) kradzież na terenie szkoły, fałszowanie dokumentów lub inne oszustwa, 6)
  bezpodstawne i nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć, wagary, 7) nierealizowanie
  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 144. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, o których mowa w ust.1, w Zespole stosuje się
  następujące rodzaje kar:
  1) upomnienie wychowawcy wobec klasy z odnotowaniem w e-dzienniku,
  2) nagana wychowawcy z informacją do rodziców/prawnych opiekunów o czasowym
  zawieszeniu ucznia w wybranych przywilejach szkolnych z odnotowaniem w edzienniku,
  3) upomnienie wicedyrektora Zespołu, przesłane listem poleconym przez sekretariat
  szkoły lub wiadomością w e – dzienniku,
  4) nagana Dyrektora Zespołu z informacją do Rodziców o konsekwencjach udzielonej
  kary w postaci oceny nagannej z zachowania, przesłana listem poleconym przez
  sekretariat szkoły i odnotowana w e-dzienniku,
  5) nagana Dyrektora Zespołu z informacją do rodziców ucznia pełnoletniego o zamiarze
  skreślenia z listy uczniów szkoły,
  6) decyzja administracyjna Dyrektora Zespołu o skreśleniu ucznia pełnoletniego z listy
  uczniów szkoły.
 145. Z wnioskiem o udzielenie kary uczniowi może wystąpić do Dyrektora Zespołu każdy
  pracownik Zespołu.
 146. Prawo do udzielenia kary w stosunku do ucznia posiada wychowawca oddziału,
  wicedyrektor i Dyrektor Zespołu.
  Skreślanie ucznia z listy uczniów
  § 40
 147. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły za rażące naruszanie obowiązków
  szkolnych zapisanych w Statucie Zespołu, za które uznaje się w szczególności:
  1) skazanie za przestępstwo umyślne, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu,
  2) zachowywanie się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu,
  życiu, godności innych członków społeczności szkolnej lub powodujący poważne
  zakłócenia procesu dydaktycznego,
  3) dopuszczanie się czynów łamiących prawo: np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie,
  pobicie, niszczenie mienia szkoły, fałszowanie dokumentów szkolnych,
  4) przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych
  środków odurzających,
  5) posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków i środków
  psychotropowych,
  6) nieusprawiedliwione opuszczenie powyżej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w
 148. lub 2. półroczu,
  33
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  7) zamieszczanie i rozpowszechnianie oszczerczych i krzywdzących dla innych osób treści
  w Internecie lub na portalach społecznościowych.
  8) rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą w przypadku pracownika młodocianego.
 149. Z listy uczniów zostaje także skreślony niepełnoletni uczeń, którego rodzice sami
  zrezygnują z kontynuacji nauki w szkole przez ich dziecko lub pełnoletni uczeń rezygnujący
  z nauki na własne życzenie.
 150. Skreślanie ucznia z listy uczniów wymaga podjęcia następujących działań określonych
  właściwą procedurą administracyjną:
  1) złożenie przez wychowawcę pisemnego wniosku z uzasadnieniem do Dyrektora o
  zamiarze skreślenia ucznia na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
  2) pisemne poinformowanie przez Dyrektora rodziców (prawnych opiekunów)
  niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia o wszczęciu postępowania w
  sprawie skreślenia z listy uczniów ,
  3) przedstawienie przez Samorząd Uczniowski pisemnej opinii w sprawie wniosku
  Dyrektora o zamiarze skreślenia ucznia z listy,
  4) omówienie przez wychowawcę i szczegółowe przeanalizowanie na posiedzeniu Rady
  Pedagogicznej materiałów dowodzących złamania przez ucznia Statutu Szkoły,
  5) podjęcie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów przez Radę Pedagogiczną
  w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
  członków,
  6) wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Zespołu w sprawie skreślenia ucznia
  z listy uczniów.
 151. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) jako strona toczącego się postępowania powinni
  być poinformowani o każdym etapie toczącego się postępowania.
 152. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Dyrektor Zespołu zobowiązany jest przekazać
  do wiadomości zainteresowanemu uczniowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom).
  Tryb odwołania się od kary
  § 41
 153. Od nałożonej przez Dyrektora Zespołu kary, o której mowa w § 39, uczeń lub jego rodzice
  (prawni opiekunowie) mogą odwołać się w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu w
  terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji.
 154. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z wicedyrektorem, wychowawcą i przewodniczącym
  Samorządu Uczniowskiego, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania
  odwołania i podejmuje decyzję o utrzymaniu lub cofnięciu kary.
 155. Od decyzji Dyrektora Zespołu, o której mowa w § 40 ust. 3 pkt 6, skreślony uczeń lub jego
  rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty, w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 156. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty jest ostateczna.
  34
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  ROZDZIAŁ VII
  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
  Ogólne zasady oceniania
  § 42
 157. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 158. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
  do:
  1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
  kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz
  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
  nauczania,
  2) wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych w szkole programów
  nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 159. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
  nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
  współżycia społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz
  obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu .
 160. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
  edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
  edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania – wychowawca .
  § 43
 161. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
  wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
  o postępach w tym zakresie,
  2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o
  tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
  4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
  wychowawczej.
 162. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
  przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  35
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
  dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
  zachowania według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
  wychowania,
  4) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
  5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
  klasyfikacyjnej zachowania,
  6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu ucznia oraz
  szczególnych uzdolnieniach ucznia.
  Wymagania edukacyjne i informowanie o nich uczniów oraz ich rodziców
  (prawnych opiekunów)
  § 44
 163. Wymagania edukacyjne to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów, na
  poszczególnych etapach kształcenia, w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów.
  Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu
  nauczania.
 164. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz poziomu
  edukacyjnego określają wspólnie nauczyciele uczący danych zajęć edukacyjnych na
  podstawie podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania.
 165. Wymagania edukacyjne dla każdego rodzaju zajęć edukacyjnych określają wspólnie
  nauczyciele uczący danego przedmiotu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO),
  które są odrębnymi dokumentami i zawierają:
  1) szczegółowy zakres treści programowych i kształconych umiejętności w danym roku
  szkolnym,
  2) wymagania edukacyjne dla ustalonych poziomów edukacyjnych i poszczególnych
  stopni,
  3) formy, częstotliwość i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz
  warunki ich poprawy,
  4) zasady ustalania klasyfikacyjnych ocen, informowania o nich uczniów i ich rodziców
  (prawnych opiekunów) oraz warunki poprawy ocen klasyfikacyjnych,
  5) sposób uzasadniania ocen oraz udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom
  (prawnym opiekunom) pisemnych prac oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania,
  6) sposoby uzupełniania braków w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w
  szkole lub osiągania negatywnych wyników nauczania w ciągu roku szkolnego. § 45
 166. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
  (opiekunów prawnych) o:
  36
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
  realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych,
  4) realizowanym programie nauczania oraz przedmiotowych zasadach oceniania.
 167. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
  rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  zachowania,
 168. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są uczniom na pierwszych zajęciach,
  w formie ustnego wyjaśnienia.
 169. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom)
  uczniów przez wychowawcę oddziału na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 170. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu zwalnia nauczycieli i wychowawców z
  obowiązków wynikających z ust. 4.
 171. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel i wychowawca
  dokumentują zapisem w formie tematu zajęć z wychowawcą i tematu zajęć edukacyjnych
  z przedmiotów.
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
  § 46
 172. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
  odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
  ucznia.
 173. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania
  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych
  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
  orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno –
  terapeutycznym (IPET),
  2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
  orzeczenia,
  3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
  specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
  psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
  potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
  37
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, który jest objęty
  pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
  psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
  5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
  ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na
  podstawie tej opinii.
 174. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
  posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
  wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 175. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
  zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
  wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
  opinii.
 176. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
  komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
  ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 177. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, uniemożliwia
  ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
  nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 178. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia
  oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
  specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z
  głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
  autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 179. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie
  kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z
  nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 180. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, w
  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”
  albo „zwolniona”.
  Zasady bieżącego oceniania oraz poprawa ocen bieżących
  § 47
 181. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
  przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
  uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
  powinien dalej się uczyć.
 182. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych powinno być prowadzone przez wszystkich
  nauczycieli systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, w różnych formach, w
  warunkach zapewniających ich obiektywność.
  38
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 183. Nauczyciele tak organizują proces dydaktyczny, aby stworzyć jak najwięcej sytuacji
  umożliwiających uzyskiwanie przez uczniów bieżących ocen.
 184. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1) bieżące,
  2) klasyfikacyjne:
  a) śródroczne i roczne,
  b) końcowe.
 185. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) przez stały dostęp do
  e–dziennika.
 186. Uczeń ma prawo uzyskać od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych informację o
  posiadanych ocenach z tych zajęć.
 187. Na każdym zebraniu odbywającym się w szkole, wychowawca oddziału zapoznaje rodziców
  z ocenami otrzymanymi przez ich dziecko oraz przekazuje im, otrzymane od nauczycieli
  poszczególnych zajęć edukacyjnych, informacje dotyczące trudności edukacyjnych ucznia.
 188. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o trudnościach
  edukacyjnych ucznia bezpośrednio od nauczycieli uczących poszczególnych zajęć
  edukacyjnych.
 189. Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel zobowiązany jest
  uzasadnić w formie ustnej lub pisemnej ustaloną przez siebie ocenę bieżącą lub ocenę
  klasyfikacyjną. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie zalet
  i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
 190. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, na życzenie ucznia lub jego rodzica
  (prawnego opiekuna), nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udostępnia do wglądu,
  według następujących zasad:
  1) sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany, testy, wypracowania i kartkówki)
  udostępniane są uczniom do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez
  nauczyciela oceniającego prace, a w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach –
  indywidualnie, w miejscu i terminie uzgodnionym z nauczycielem,
  2) sprawdzone i ocenione prace pisemne (jw.) udostępniane są rodzicom do wglądu w
  szkole, w obecności nauczyciela oceniającego.
  3) na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), pozostała dokumentacja
  dotycząca oceniania ucznia (dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
  poprawkowego, sprawdzianu) jest udostępniana w szkole przez wicedyrektora
  wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu, w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie
  strony.
 191. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania w szkole pisemnych prac uczniów oraz innej
  dokumentacji dotyczącej oceniania do końca każdego roku szkolnego.
  39
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  § 48
 192. Począwszy od Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne
  półroczne, roczne i końcowe wyraża się w stopniach, według następującej skali:
  1) stopień celujący – 6,
  2) stopień bardzo dobry – 5,
  3) stopień dobry – 4,
  4) stopień dostateczny – 3, 5) stopień dopuszczający – 2,
  6) stopień niedostateczny – 1.
 193. Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2-6.
 194. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w
  ust. 5 pkt 6.
 195. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
  artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
  wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
  wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
  ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 196. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” (z wyjątkiem oceny celującej)
  i „–” (z wyjątkiem oceny niedostatecznej).
  § 49
 197. Począwszy od Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, ustala się następujące kryteria niezbędne
  do otrzymania poszczególnych stopni:
  1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  a) w pełni opanował wiedzę i umiejętności z całego zakresu treści określonych w
  programie nauczania danej klasy,
  b) samodzielnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania
  programowe określone w programie nauczania danej klasy,
  c) twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
  d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
  teoretycznych i praktycznych zawartych w programie nauczania dla danej klasy,
  proponuje rozwiązania nietypowe, tworzy oryginalne rozwiązania,
  e) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
  sportowych i turniejach, osiąga sukcesy na szczeblu szkolnym, kwalifikuje się do
  finału na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim i osiąga sukcesy.
  2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  a) opanował wymagany zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie
  nauczania danej klasy,
  b) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
  c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
  teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania,
  40
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
  nowych, nietypowych sytuacjach,
  e) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
  i turniejach na szczeblu szkolnym oraz pozaszkolnym i osiąga sukcesy.
  3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  a) w znacznym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych
  programem nauczania danej klasy,
  b) poprawnie stosuje wiedzę w rozwiązywaniu typowych problemów teoretycznych
  i praktycznych, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
  c) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
  4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  a) w podstawowym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych
  programem nauczania danej klasy,
  b) poprawnie interpretuje podstawowe uogólnienia stosując swoją wiedzę i
  umiejętności w rozwiązywaniu typowych problemów teoretycznych i
  praktycznych,
  c) bierze udział w konkursach szkolnych.
  5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  a) posiada wiadomości i umiejętności konieczne i niezbędne do kontynuowania
  nauki w klasie programowo wyższej,
  b) z pomocą nauczyciela odtwarza luźno zestawione podstawowe wiadomości i
  procesy bez rozumienia związków i uogólnień.
  6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  a) nie spełnia wymagań koniecznych, nie opanował wiadomości i umiejętności w
  zakresie pozwalającym na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
  b) nie uzupełnił w trakcie roku szkolnego braków w wiedzy niezbędnej do
  kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej, pomimo wsparcia i pomocy
  zorganizowanej przez Szkołę.
 198. Szczegółowe kryteria dotyczące ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowane
  przez nauczycieli prowadzący te zajęcia określają Przedmiotowe Zasady Oceniania. § 50
 199. Ustala się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (formy aktywności)
  ucznia:
  1) formy pisemne: główne prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian wiadomości, test),
  krótkie prace pisemne (kartkówki) i zadania domowe,
  2) formy ustne: odpowiedzi ustne, recytacje, praca na lekcji (praca z mapą, tekstem
  źródłowym, prezentacja wyników pracy zespołowej, aktywność na lekcji ),
  3) formy inne: praktyczne, sprawnościowe, ćwiczenia, udział w konkursach i olimpiadach,
  formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, formy wynikające ze specyfiki zajęć
  edukacyjnych.
  41
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 200. Przy ocenie poszczególnych form aktywności ucznia, o których mowa w ust. 1, należy brać
  pod uwagę wiedzę i umiejętności ucznia, stopień samodzielności, zaangażowanie i wkład
  pracy oraz uwzględniać możliwości rozwojowe ucznia.
 201. Każdej formie oceniania wyrażonej stopniem od 1 – 6 przypisana jest waga 3, 2 lub 1,
  zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Wyliczenie średniej ważonej w
  systemie e–dziennika jest narzędziem wspomagającym wystawienie przez nauczyciela
  oceny śródrocznej i rocznej poszczególnym uczniom, ale nie jest jedynym i ostatecznym
  czynnikiem wpływającym na ocenę klasyfikacyjną.
 202. Ocena śródroczna lub roczna powinna wynikać z co najmniej 3 ocen cząstkowych, w tym
  jednej oceny z głównej pracy pisemnej o wadze 3.
  § 51
 203. Główne prace pisemne przeprowadzają nauczyciele według następujących zasad:
  1) nauczyciel powinien poinformować uczniów o dacie, zakresie materiału nauczania,
  formie planowanej pracy pisemnej oraz kryteriach oceniania i wadze sprawdzianu,
  2) termin pracy pisemnej powinien być podany do wiadomości uczniów i zapisany przez
  nauczyciela w e–dzienniku/kalendarzu danej klasy co najmniej z tygodniowym
  wyprzedzeniem,
  3) każda główna praca pisemna musi być poprzedzona powtórzeniem i
  usystematyzowaniem treści programowych objętych sprawdzianem,
  4) w ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć dla danego oddziału maksymalnie 3 główne
  prace pisemne, a w ciągu jednego dnia tylko 1 główna praca pisemna,
  5) zapowiedziane prace pisemne nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów
  przekładane. Jeżeli przełożenie pracy pisemnej nastąpi z winy lub na prośbę uczniów,
  to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania,
  6) poprawioną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż w terminie 14
  dni od dnia jej napisania, a w sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu
  zwrotu pracy pisemnej o czas nieobecności nauczyciela,
 204. Krótkie pisemne prace „kartkówki” (maksymalnie 15 – 30 minut) obejmują swym zakresem
  od 1 do 3 ostatnich tematów lekcyjnych i nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi. Krótka
  praca pisemna obejmująca 1 ostatni temat zajęć może być traktowana jako forma ustna.
 205. Krótkie prace pisemne, o których mowa w ust. 2, powinny być ocenione i dane do wglądu
  uczniom w terminie do 14 dni od dnia ich napisania.
 206. Wszystkie oceny wystawiane przez nauczyciela powinny być na bieżąco zapisywane w edzienniku do odpowiednich grup ocen, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 207. Sposoby postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianach, a także zasady
  poprawiania ocen niedostatecznych opisane są Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 208. Począwszy od Szkoły Podstawowej dla Dorosłych uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi na
  początku zajęć podczas sprawdzania obecności nieprzygotowanie do zajęć bez podania
  przyczyny, w ilości ustalonej przez nauczyciela.
  42
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 209. Prawo, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje uczniowi w przypadku zapowiedzianych
  form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz dodatkowych form dobrowolnie podjętych
  przez ucznia.
 210. Uczeń, który był nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych przez dłuższy okres (5
  kolejnych dni szkolnych) uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia braków, np. do
  tygodnia po ustaniu nieobecności.
 211. Uczeń ma prawo do poprawy bieżącej oceny negatywnej z głównych prac pisemnych w
  terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia jej otrzymania.
 212. Nauczyciel ustala termin i warunki poprawy oceny bieżącej oraz zgodnie z WZO i PZO. § 52
 213. Uczniowi mającemu trudności w opanowaniu bieżącego materiału nauczania, szkoła
  stwarza szansę uzupełnienia braków programowych poprzez:
  1) udział w zajęciach wyrównawczych,
  2) indywidualną pracę z uczniem w czasie zajęć, 3) pomoc koleżeńską
  organizowaną przez wychowawcę, 4) indywidualną pomoc nauczyciela
  podczas konsultacji.
 214. W przypadku stwierdzenia dalszych trudności w opanowaniu bieżącego materiału
  nauczania przez ucznia, nauczyciel uczący powinien niezwłocznie poinformować
  wychowawcę o zaobserwowanych problemach, a wychowawca oddziału powinien
  poinformować pedagoga i psychologa szkolnego oraz rodziców (prawnych opiekunów)
  ucznia w celu podjęcia skutecznych działań wspierających ucznia.
  Zasady klasyfikowania uczniów
  § 53
 215. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
  1) pierwsze półrocze trwa od początku września do zimowej przerwy świątecznej i
  kończy się wystawieniem śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,
  2) drugie półrocze trwa od stycznia do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  w danym roku szkolnym i kończy się wystawieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 216. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnich 10
  dniach przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej.
 217. Klasyfikację roczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnich 10
  dniach przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 218. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, w
  ostatnich 10 dniach przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym
  roku szkolnym.
 219. Zasady klasyfikacji w Zespole:
  1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
  ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen
  klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  43
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  2) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
  edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 220. Na klasyfikację końcową składają się:
  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
  programowo najwyższej,
  2) oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
  się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu,
  3) oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
  najwyższej.
 221. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
  półrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
  programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).
  § 54
 222. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
  zachowania.
 223. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie ma wpływu na:
  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 224. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
  edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje
  się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
  Zasady ustalania śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
  § 55
 225. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają
  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 226. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 227. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu,
  śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach
  praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub opiekunowie
  praktyk zawodowych.
 228. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
  edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub
  oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel specjalista, po zasięgnięciu opinii tego
  nauczyciela.
  44
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 229. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym
  brzmieniu.
  § 56
 230. W szkole, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w
  stopniach według skali 1 – 6.
 231. Śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uwzględniają poziom wiedzę
  i umiejętności ucznia oraz jego wkład pracy, postęp edukacyjny i aktywność.
 232. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może wynikać ze średniej
  ważonej wszystkich ocen uzyskanych w ocenianiu bieżącym.
 233. Nie później niż na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym
  posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel ma obowiązek wystawić ocenę
  proponowaną.
 234. O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciele informują uczniów na miesiąc
  przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują przewidywane oceny
  niedostateczne w e–dzienniku, w wyznaczonej kolumnie.
 235. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach
  niedostatecznych na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem
  Rady Pedagogicznej, podczas zwołanego przez siebie zebrania oraz podczas spotkań
  indywidualnych, a w razie potrzeby także telefonicznie lub za pośrednictwem e–
  dziennika.
 236. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
  ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
  w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Obowiązkiem ucznia
  jest uczęszczanie na dodatkowe zajęcia, nadrobienie zaległości programowych w II
  półroczu nauki i zaliczenie ich, w terminie ustalonym przez nauczyciela danych zajęć
  edukacyjnych.
 237. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
  laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć
  edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 238. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
  ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty
  ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
  celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. § 57
 239. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca w
  oparciu o kryteria określone w Statucie Zespołu oraz Regulaminie Szkoły, po uwzględnieniu
  opinii nauczycieli danego oddziału, według następujących zasad:
  1) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
  wychowawca oddziału przygotowuje kartę oceny zachowania uczniów i podaje ją do
  wiadomości nauczycielom,
  45
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  2) nauczyciele uczący w danym oddziale podaje własne propozycje ocen z zachowania
  wychowawcy oddziału,
  3) wychowawca oddziału, na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceniania
  zachowania, własnych obserwacji oraz propozycji nauczycieli ustala ostateczną ocenę
  zachowania. W przypadku rozbieżności w ocenie, wychowawca i nauczyciele wspólnie
  ustalają ostateczną ocenę,
  4) przy wystawianiu oceny z zachowania wychowawca może uwzględnić wyliczenie
  średniej ważonej w systemie e–dziennika.
 240. W szkole, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według
  następującej skali: 1) wzorowe,
  2) bardzo dobre,
  3) dobre,
  4) poprawne,
  5) nieodpowiednie, 6) naganne.
 241. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się w e–dzienniku
  w odpowiedniej kolumnie zgodnie z procedurami oceniania zachowania opisanymi w
  Regulaminie Szkoły.
  § 58
 242. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym
  osobom.
 243. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
  jego zachowanie, na postawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno –
  pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 244. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia
  wystawioną ocenę zachowania.
  § 59
 245. Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się następujące kryteria:
  1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest wzorem dla innych
  uczniów,
  46
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  b) utożsamia się ze szkołą, bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczestniczy w pracach
  na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  c) zawsze godnie reprezentuje szkołę, dba o jej honor i tradycje,
  d) prezentuje wysoką kulturę słowa i sukcesywnie ją wzbogaca,
  e) przestrzega zasad bhp, dba o swoje zdrowie i higienę, reaguje i zapobiega
  wszelkim negatywnym zdarzeniom wśród społeczności uczniowskiej,
  f) prezentuje wzorową postawę moralną i kulturalną, pozytywnie wpływa na
  funkcjonowanie zespołu klasowego oraz społeczności szkolnej,
  g) z szacunkiem, życzliwością i wysoką kulturą odnosi się do całej społeczności
  szkolnej,
  h) jego ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 w roku. 2) Ocenę
  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie obowiązki szkolne,
  b) chętnie i aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  c) godnie reprezentuje szkołę, dba o jej honor i tradycje,
  d) posługuje się kulturalnym językiem, wzbogaca słownictwo, dba o formę
  wypowiedzi,
  e) przestrzega zasad bhp, dba o swoje zdrowie i higienę, reaguje i zapobiega
  negatywnym zdarzeniom wśród rówieśników,
  f) prezentuje wysoką postawę moralną i kulturalną, pozytywnie wpływa na
  funkcjonowanie innych uczniów,
  g) z szacunkiem i życzliwością odnosi się do całej społeczności szkolnej,
  h) jego ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 w roku.
  3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  a) dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne,
  b) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  c) reprezentuje szkołę, dba o jej dobre imię, szanuje szkolne tradycje,
  d) z reguły posługuje się kulturalnym językiem, dba o właściwy ton i formę
  wypowiedzi,
  e) przestrzega zasad bhp, dba o własne zdrowie i higienę, nie naraża cudzego
  zdrowia i życia,
  f) prezentuje właściwą postawę moralną i kulturalną,
  g) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym,
  h) jego ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 30 w roku. 4) Ocenę
  poprawną otrzymuje uczeń, który:
  a) wykonuje podstawowe obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości,
  b) niezbyt chętnie włącza się w prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, ale
  powierzone zadania wykonuje poprawnie,
  47
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  c) na ogół dba o tradycje i honor szkoły, nie naraża jej dobrego imienia,
  d) stara się dbać o poprawność mowy ojczystej, kontroluje swój sposób wyrażania,
  e) stara się nie łamać zasad bhp, dbać o swoje zdrowie, nie stwarza zagrożenia dla
  bezpieczeństwa dla innych,
  f) prezentuje w miarę poprawną postawę moralną i kulturalną, nie prowokuje
  zachowań niepożądanych,
  g) nie zawsze z szacunkiem odnosi się do innych osób, wymaga przypominania o
  zasadach kulturalnego zachowania,
  h) jego ilość godzin nieusprawiedliwionych przekracza nie 50 w roku.
  5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  a) lekceważy obowiązki szkolne,
  b) unika udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  c) nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły,
  d) nie dba o poprawność mowy ojczystej, nie kontroluje swojego sposobu wyrażania,
  lecz pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli,
  e) łamie zasady bhp, nie dba o własne zdrowie, stwarza sytuacje zagrażające
  bezpieczeństwu i zdrowiu innych,
  f) prezentuje naganną postawę moralną i kulturalną, wykazuje zachowania
  niepożądane, ale nie są one normą,
  g) nie okazuje należytego szacunku dla godności człowieka, bywa arogancki wobec
  innych,
  i) jego ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 80 godzin w roku.
  6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  a) rażąco lekceważy podstawowe obowiązki szkolne i nie wykazuje chęci poprawy,
  b) odmawia udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, lekceważąco
  podchodzi do powierzonych zadań,
  c) lekceważy tradycje i honor szkoły,
  d) ma lekceważący stosunek do mowy ojczystej, nie reaguje na uwagi i nie wykazuje
  chęci poprawy,
  e) lekceważy zasady bhp, stwarza sytuacje groźne dla zdrowia własnego i innych,
  często jest prowokatorem negatywnych zachowań wśród rówieśników,
  f) prezentuje negatywną postawę moralną i kulturalną, prowokuje i wywiera
  demoralizujący wpływ na rówieśników,
  g) posiada lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych, jest arogancki,
  wyśmiewa się i szydzi z kolegów naruszając ich godność osobistą,
  h) jego ilość godzin nieusprawiedliwionych przekracza 81 godzin w roku.
 246. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania określa Regulamin Szkoły, który uwzględnia
  frekwencję i opisuje zależność nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach edukacyjnych z
  wystawioną oceną z zachowania lub możliwością poniesienia kary finansowej przez
  48
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  rodziców uczniów niepełnoletnich za niespełnianie obowiązku szkolnego przez ich dziecko,
  ewentualnie uwzględnia możliwość skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów szkoły.
  Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
  § 60
 247. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
  powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu
  przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 248. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
  klasyfikacyjny.
 249. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada
  Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego. Wniosek wraz
  z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora Zespołu, nie później niż na 2 dni poprzedzające
  dzień rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 250. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń, który:
  1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.
  2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
  3) przechodzi z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły,
  4) przechodzi z niepublicznej szkoły do odpowiedniej klasy publicznej szkoły,
 251. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.
 252. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów,
  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 253. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
  technicznych i wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie ustala
  się oceny zachowania.
 254. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
  szczególności:
  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,
  3) termin egzaminu,
  4) imię i nazwisko ucznia,
  5) zadania egzaminacyjne,
  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 255. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
  odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
  praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  49
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  § 61
 256. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
  klasyfikacyjnego uzgadnia przewodniczący komisji z uczniem i jego rodzicami.
 257. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny mogą wchodzić:
  1) wicedyrektor,
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 258. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
  nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, Dyrektor Zespołu
  powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego
  w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 259. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć
  edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu
  jednego dnia.
  § 62
 260. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 261. Czas trwania pisemnego egzaminu klasyfikacyjnego wynosi 45 minut. Uczeń rozwiązuje
  test lub zestaw zadań.
 262. Ustny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w tym samym dniu po przerwie trwającej
  co najmniej 30 minut. Uczeń losuje jeden zestaw spośród przygotowanych zestawów.
  Uczeń otrzymuje 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 20 minut na odpowiedź.
 263. Zestawy egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
  Każdy zestaw składa się z trzech pytań. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany
  i uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie, zgodnie z przyjętą skalą ocen.
 264. Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa od liczby zdających o co najmniej
  trzy zestawy.
 265. Zestawy do pisemnej i ustnej części egzaminu zatwierdza wicedyrektor wyznaczony przez
  Dyrektora Zespołu
 266. Egzamin klasyfikacyjny zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć
  komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 267. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych,
  ma formę zadań praktycznych.
 268. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego, wynosi 60 minut. Zestawy zadań praktycznych
  przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przedkłada je do
  zatwierdzenia wicedyrektorowi.
  50
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  § 63
 269. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
  przez Dyrektora Zespołu.
 270. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć
  prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej
  nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i
  ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 271. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
  Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
  § 64
 272. Uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z
  poszczególnych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1) posiada wszystkie nieobecności usprawiedliwione, a w szczególności z zajęć, z których
  wnioskuje o podwyższenie oceny,
  2) przystąpił do wszystkich obowiązkowych głównych prac pisemnych i ich poprawy,
  3) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tych
  zajęć, z których wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę
  najwyższą).
 273. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej proponowanej przez
  nauczyciela o jeden stopień.
 274. Uczeń, który spełnia warunki określone w ust. 1, składa pisemny wniosek wraz z
  uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w
  którym uzyskał informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
  edukacyjnych. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę,
  o jaką ubiega się uczeń.
 275. Jeżeli uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 – 3, Dyrektor Zespołu wyraża zgodę
  na przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w terminie 3 dni od
  dnia złożenia wniosku.
 276. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
  Zespołu, w składzie określonym dla egzaminów klasyfikacyjnych.
 277. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
  niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 278. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający w
  szczególności:
  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
  51
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  4) imię i nazwisko ucznia,
  5) zadania sprawdzające,
  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 279. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
  ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
  praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 280. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
  mowa w § 64 ust.5, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
  terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
  § 65
 281. Uczeń ma prawo do poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli spełnia
  następujące warunki:
  1) posiada wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
  2) nie popełnił rażących naruszeń postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,
  3) zauważalny jest wyraźny postęp w pracy ucznia nad własną postawą i zachowaniem,
  4) uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska (dotyczy wnioskowania o ocenę
  najwyższą.
 282. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny proponowanej przez wychowawcę.
 283. Uczeń, który spełnia warunki określone w ust. 1, składa pisemny wniosek wraz z
  uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w
  którym uzyskał informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej
  § 66
 284. Uczeń lub jego Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić uzasadnione pisemnie
  zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
  edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane
  od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia
  zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 285. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
  ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
  ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która :
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
  sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  52
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
  klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 286. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą:
  1) Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor – jako przewodniczący,
  2) wychowawca oddziału,
  3) nauczyciel prowadzony zajęcia edukacyjne w danym oddziale wskazany przez
  Dyrektora Zespołu,
  4) pedagog lub psycholog szkolny,
  5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 6) przedstawiciel Rady Rodziców.
 287. Komisja, o której mowa w ust. 3, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
  lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 288. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna w obu przypadkach nie może być niższa
  od ustalonej wcześniej oceny.
 289. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
  poprawkowego.
 290. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  2) termin posiedzenia komisji,
  3) imię i nazwisko ucznia,
  4) wynik głosowania,
  5) ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 291. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
  zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do
  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W
  tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
  o postępach i trudnościach ucznia w nauce
  § 67
 292. O bieżących postępach w nauce oraz przewidywanych śródrocznych ocenach
  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele informują uczniów na swoich zajęciach
  edukacyjnych w ustalonych terminach i przez e–dziennik.
 293. O bieżącym zachowaniu oraz przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej
  zachowania wychowawcy informują uczniów na zajęciach z wychowawcą w ustalonych
  terminach i przez e–dziennik.
 294. O bieżących postępach uczniów w nauce oraz przewidywanych śródrocznych ocenach
  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
  53
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  wychowawca oddziału informuje rodziców (prawnych opiekunów) przez e–dziennik lub
  podczas zebrań i konsultacji oraz indywidualnych spotkań.
 295. Nie później niż na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym
  posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel ma obowiązek wystawić ocenę
  proponowaną.
 296. O przewidywanych negatywnych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele informują uczniów
  na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
  Pedagogicznej. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują przewidywane
  oceny negatywne w e–dzienniku w wyznaczonej kolumnie.
 297. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach
  negatywnych podczas zwołanego przez siebie zebrania oraz podczas spotkań
  indywidualnych, przez e–dziennik, a także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.
 298. Przyjęcie informacji o przewidywanych negatywnych ocenach klasyfikacyjnych rodzic
  (prawny opiekun) potwierdza własnoręcznym podpisem, odebraniem e–wiadomości lub
  poczty.
 299. Nieobecność rodzica na zebraniu bez powiadomienia wychowawcy klasy jest
  równoznaczna z akceptacją przewidywanych ocen klasyfikacyjnych.
 300. W szkole, nauczyciele zajęć edukacyjnych, nie później niż na dwa tygodnie przed
  konferencją klasyfikacyjną, wpisują inne niż negatywne przewidywane oceny
  klasyfikacyjne w e–dzienniku, w wyznaczonej rubryce.
  Warunki promowania uczniów
  § 68
 301. W szkole, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w Szkolnym Planie Nauczania, otrzymał
  roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 ustawy o Systemie
  Oświaty.
 302. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
  kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
  zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 303. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, nie otrzymuje promocji do
  klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 304. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, składa do Dyrektora
  Zespołu podanie zawierające informację o woli powtarzania klasy w terminie nie później
  niż do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
 305. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy drugiej, uczestniczy w procesie rekrutacyjnym
  kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej.
 306. Począwszy od Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
  54
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 307. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
  ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
  Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego
  § 69
 308. W szkole, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę
  klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić
  do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 309. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.
 310. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
  egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć
  dydaktyczno – wychowawczych. Informację o terminach egzaminów poprawkowych
  zamieszcza się w e–dzienniku, na szkolnej tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej
  szkoły.
 311. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
  wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym
  przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
 312. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
  programowo wyższej i powtarza klasę.
 313. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
  danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
  zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
  warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 314. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 315. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 316. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
  informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
  zadań praktycznych.
 317. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych
  ma formę zadań praktycznych.
 318. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1) dyrektor Zespołu albo wicedyrektor – jako przewodniczący,
  2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 319. Nauczyciel, o którym mowa w ust.11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
  przypadku Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
  55
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 320. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3) termin egzaminu poprawkowego,
  4) imię i nazwisko ucznia,
  5) zadania egzaminacyjne,
  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 321. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
  odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 322. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na następujących zasadach:
  1) pisemny egzamin poprawkowy trwa 45 minut. Uczeń rozwiązuje test lub zestaw zadań,
  2) ustny egzamin poprawkowy przeprowadza się w tym samym dniu, po przerwie
  trwającej co najmniej 30 minut.
  3) na ustnym egzaminie uczeń losuje jeden zestaw spośród przygotowanych zestawów.
  Uczeń otrzymuje 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 20 minut na odpowiedź,
  4) zestawy do egzaminu, zgodnie z ustalonym wzorem, przygotowuje nauczyciel uczący
  danego ucznia w porozumieniu z innym nauczycielem tych samych zajęć i przedkłada
  je do zatwierdzenia wicedyrektorowi wyznaczonemu przez Dyrektora Zespołu, w
  terminie nie później niż do końca czerwca danego roku szkolnego,
  5) każdy zestaw składa się z pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Pytania powinny
  uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie, zgodnie z przyjętą skalą. Liczba
  zestawów egzaminacyjnych powinna być większa od liczby zdających.
 323. Wyniki egzaminów poprawkowych ogłasza przewodniczący komisji w dniu egzaminu, po
  jego zakończeniu.
  Warunki ukończenia szkoły
  § 70
 324. Uczeń kończy Szkołę Podstawową dla Dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
  otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pozytywne końcowe oceny
  klasyfikacyjne oraz przystąpił do sprawdzianu z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz
  ust.2 ustawy o systemie oświaty.
 325. Młodociany słuchacz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, który nie spełnił warunków, o
  których mowa w ust. 1, a także który w rażący sposób narusza regulamin uczniowski (np.
  brak ukończenia praktyk, brak dyscypliny, słabe wyniki nauczania), może być decyzją
  Dyrektora szkoły skreślony z listy słuchaczy i w porozumieniu z organem prowadzącym,
  przekazany do macierzystej rejonowej szkoły podstawowej.
  56
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 326. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny
  klasyfikacyjne.
 327. Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3,
  powtarza ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej.
 328. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
  znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w
  indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym
 329. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową z wyróżnieniem, jeżeli w
  wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
  końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową
  ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 330. Uczniowie i absolwenci technikum, branżowej szkoły I stopnia przystępują do egzaminów
  zawodowych na zasadach określonych w odrębnych procedurach.
 331. Absolwenci technikum przystępują do egzaminu maturalnego na zasadach określonych w
  odrębnych procedurach.
  Nauka i klasyfikacja uczniów/słuchaczy w sytuacjach nadzwyczajnych.
  § 71
 332. W sytuacjach nadzwyczajnych, nauka i klasyfikacja uczniów oraz słuchaczy może odbywać
  się za pomocą zdalnego nauczania (inne niż bezpośrednie środki przekazu informacji).
  ROZDZIAŁ VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Gospodarka finansowa i materiałowa Zespołu
  § 72
 333. Dyrektor administruje powierzonym mu majątkiem, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje
  w należytym stanie.
 334. Zespół jest jednostką budżetową, której podstawowa działalność finansowana jest
  bezpośrednio z budżetu.
 335. W celu zapewnienia celowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych
  Dyrektor Zespołu organizuje skuteczny system kontroli wewnętrznej, na który składa się:
  1) kontrola zarządcza,
  2) nadzór pedagogiczny.
 336. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu oraz sposoby
  prowadzenia dokumentacji w tych zakresach regulują odrębne przepisy.
  57
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  Pieczęcie urzędowe i pieczęcie podłużne
  § 73
 337. Zespół posiada tablicę wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu o
  nazwie: „Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im Franciszka Kępki w BielskuBiałej”.
 338. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 339. Zespół używa pieczęci podłużnych według ustalonych wzorów i zarejestrowanych w
  Szkolnym Wykazie Pieczęci.
 340. Pieczęć podłużna szkoły wchodzącej w skład Zespołu zawiera nazwę Zespołu i nazwę tej
  szkoły.
  Zasady udostępniania Statutu Zespołu
  § 74
 341. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i
  pracowników Zespołu.
 342. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z Statutem Zespołu wszystkim
  członkom społeczności szkolnej poprzez:
  1) wręczenie Statutu organom Zespołu, wicedyrektorom oraz kierownikowi
  gospodarczemu,
  2) udostępnianie Statutu członkom społeczności szkolnej oraz rodzicom na stronie
  internetowej szkoły,
  3) zobowiązanie wychowawców klas do zapoznawania
  swoich wychowanków ze Statutem Zespołu oraz ze zmianami w Statucie
  Zespołu.
 343. W sprawach nieujętych w Statucie Zespołu mają zastosowanie rozwiązania ogólne
  wynikające z prawa powszechnego.
  Nowelizowanie Statutu Zespołu
  § 75
 344. Prawo do wnioskowania o dokonanie zmian w Statucie Zespołu mają następujące organy:
  1) Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny,
  2) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
  3) Przewodniczący Rady Rodziców,
  4) Przewodniczący Samorządów Uczniowskich,
  5) Organ Prowadzący Zespół,
  6) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 345. Wnioski o dokonanie zmian w Statucie Zespołu, organy wymienione w ust. 1, składają do
  przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
  58
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 346. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać uzasadnienie oraz podstawę prawną
  potwierdzającą zasadności wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu.
  § 76
 347. Rada Pedagogiczna powierza opracowanie projektu nowelizacji Statutu Komisji
  Statutowej, którą doraźnie powołuje Dyrektor Zespołu spośród członków Rady
  Pedagogicznej.
 348. Do zadań Komisji Statutowej w szczególności należy:
  1) przyjmowanie wniosku o dokonanie zmian w statucie oraz sprawdzenie ich pod
  względem formalnym,
  2) zgromadzenie wybranych aktów prawnych dotyczących wprowadzanej zmiany,
  3) opracowanie projektu zmian w statucie i przekazanie go Radzie Pedagogicznej do
  zatwierdzenia.
 349. Procedura stanowienia zmian w Statucie Zespołu obejmuje:
  1) Przygotowanie przez Komisję Statutową projektu zmian w Statucie,
  2) Zapoznanie z projektem zmian członków Rady Pedagogicznej i opracowanie
  ostatecznej wersji zmian,
  3) uchwalenie zmian przez Radę Pedagogiczną,
  4) wysłanie uchwalonych zmian w Statucie do Organu Prowadzącego Szkołę,
 350. Nowelizacje Statutu Zespołu uchwala Rada Pedagogiczna w formie uchwały, w drodze
  głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 351. Rada Pedagogiczna, po uchwaleniu nowelizacji, upoważnia Dyrektora Zespołu do
  opublikowania tekstu jednolitego w drodze zarządzenia i upublicznienia społeczności
  szkolnej.
  Inne informacje
  § 77
 352. Zespół posiada własne logo.
 353. Zespół posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.
 354. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 355. Zespół umożliwia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w
  formie ubezpieczenia zbiorowego.
  Spis treści
  ROZDZIAŁ I……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  NAZWA ZESPOŁU I INFORMACJE O ZESPOLE…………………………………………………………………………….. 2
  ROZDZIAŁ II…………………………………………………………………………………………………………………………… 4
  59
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  CELE I ZADANIA ZESPOŁU……………………………………………………………………………………………………….. 4
  ROZDZIAŁ III………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
  ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE……………………………………………………………………………………. 7
  Dyrektor Zespołu……………………………………………………………………………………………………………….. 7
  Rada Pedagogiczna…………………………………………………………………………………………………………….. 9
  Rada Rodziców ………………………………………………………………………………………………………………… 11
  Samorząd Uczniowski……………………………………………………………………………………………………….. 11
  Rzecznik Praw Ucznia ……………………………………………………………………………………………………….. 12
  Organy Zespołu ……………………………………………………………………………………………………………….. 12
  ROZDZIAŁ IV………………………………………………………………………………………………………………………… 13
  ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU …………………………………………………………………………………………….. 13
  Pomieszczenia Zespołu……………………………………………………………………………………………………… 16
  Organizacja Biblioteki Szkolnej…………………………………………………………………………………………… 16
  Organizacja Doradztwa Zawodowego…………………………………………………………………………………. 17
  ROZDZIAŁ V…………………………………………………………………………………………………………………………. 18
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU…………………………………………………………………………… 18
  Zasady zatrudniania …………………………………………………………………………………………………………. 18
  Zadania nauczycieli ………………………………………………………………………………………………………….. 18
  Zespoły nauczycielskie i ich zadania……………………………………………………………………………………. 20
  Zespoły Przedmiotowe……………………………………………………………………………………………………… 20
  Zadania wychowawcy oddziału………………………………………………………………………………………….. 21
  Zadania pedagoga szkolnego …………………………………………………………………………………………….. 23
  Zadania doradcy zawodowego…………………………………………………………………………………………… 24
  Zadania nauczyciela bibliotekarza………………………………………………………………………………………. 24
  Pracownicy administracji i obsługi Zespołu …………………………………………………………………………. 25
  Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w Zespole…………………………………………………….. 26
  ROZDZIAŁ VI………………………………………………………………………………………………………………………… 27
  UCZNIOWIE ZESPOŁU…………………………………………………………………………………………………………… 27
  Prawa i obowiązki ucznia ………………………………………………………………………………………………….. 27
  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia …………………………………………………… 28
  Nagradzanie i wyróżnianie uczniów……………………………………………………………………………………. 30
  Tryb wnoszenia zastrzeżeń do nagrody ………………………………………………………………………………. 31
  Karanie uczniów ………………………………………………………………………………………………………………. 31
  Skreślanie ucznia z listy uczniów………………………………………………………………………………………… 32
  Tryb odwołania się od kary ……………………………………………………………………………………………….. 33
  ROZDZIAŁ VII……………………………………………………………………………………………………………………….. 34
  60
  Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA…………………………………………………………………………. 34
  Ogólne zasady oceniania…………………………………………………………………………………………………… 34
  Wymagania edukacyjne i informowanie o nich uczniów oraz ich rodziców
  (prawnych opiekunów) …………………………………………………………………………………………………….. 35
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ……………………………………………………. 36
  Zasady bieżącego oceniania oraz poprawa ocen bieżących …………………………………………………… 37
  Zasady klasyfikowania uczniów………………………………………………………………………………………….. 42
  Zasady ustalania śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych …………………………. 43
  Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych …………………………………………………………. 48
  Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych ……………. 50
  Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej………………………………………………………………. 51
  Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i
  trudnościach ucznia w nauce …………………………………………………………………………………………….. 52
  Warunki promowania uczniów ………………………………………………………………………………………….. 53
  Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego…………………………………………………………….. 54
  Warunki ukończenia szkoły……………………………………………………………………………………………….. 55
  Nauka i klasyfikacja uczniów/słuchaczy w sytuacjach nadzwyczajnych …………………………………… 56
  ROZDZIAŁ VIII ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………………………………………………… 56
  Gospodarka finansowa i materiałowa Zespołu…………………………………………………………………….. 56
  Pieczęcie urzędowe i pieczęcie podłużne ……………………………………………………………………………. 57
  Zasady udostępniania Statutu Zespołu……………………………………………………………………………….. 57
  Nowelizowanie Statutu Zespołu ………………………………………………………………………………………… 57
  Inne informacje ……………………………………………………………………………………………………………….. 58