Godło
18 Styczeń 2020 - Piotra i Małgorzaty

Regulamin oceniania i promowania


REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA I EGZAMINOWANIE UCZNIÓW I SŁUCHACZY. 

 1. Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów reguluje wewnątrzszkolny system oceniania.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów i słuchaczy, polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego zawodu i realizowanego programu nauczania, uwzględniającego tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 3. Organizacja roku szkolnego:

   1) rok szkolny dzieli się na dwa semestry we wszystkich typach szkół,

2) pierwszy semestr / półrocze rozpoczyna się 1 września i kończy:

 1. a) w klasach maturalnych – 22 grudnia
 2. b) w pozostałych typach szkół w ostatnim tygodniu stycznia, i kończy oceną semestralną.
 3. c) drugi semestr – rozpoczyna się w ostatnim tygodniu stycznia i kończy się zgodnie z ustaleniami MEN oceną semestralną/ końcoworoczną,
 4. Spostrzeżenia, wnioski i decyzje wynikające z analizy ocen okresowych i semestralnych muszą być omówione:

    1) przez nauczycieli przedmiotów z uczniami,

2) przez wychowawcę klasy na zebraniu klasowym z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów i słuchaczy.

 1. Dokumentowanie wyników klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej na koniec roku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami ogólnymi.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne odbywa się według następujących zasad:

1) Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania wynikających z realizowanego programu nauczania, na każdym przedmiocie,

2) uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają metody i narzędzia, za pomocą których sprawdzany będzie poziom kompetencji, wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

3)   nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

4)   ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie,

 

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

1) informowanie ucznia i słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniom i słuchaczom pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie uczniów i słuchaczy do dalszych postępów w nauce,

4) dostarczanie uczniom, słuchaczom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia i słuchacza.

 

 1. Formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i sprawności wynikają z wielu źródeł, m.in:

1) z celów dydaktycznych szkoły i przedmiotu,

2) z charakteru nauczania przedmiotu,

3) rocznego limitu godzin przeznaczonych na konkretny przedmiot,

4) typu szkoły,

5) wieku i dyspozycji intelektualnej uczniów,

6) bazy lokalowej, technicznej i dydaktycznej szkoły,

7) stosowanych przez nauczyciela metod nauczania.

 1. Zalecane formy sprawdzania i oceniania wiedzy, umiejętności i sprawności to:

1) formy ustne – krótkie, spontaniczne wypowiedzi odnotowane podczas zajęć prowadzonych wymienionymi metodami: pogadanka, dyskusja, rozmowa dydaktyczna, symulacja, ćwiczenie, praca nad projektem, opis, instruktaż, praca produkcyjna (usługowa),

– krótkie  wypowiedzi ucznia wymuszone pytaniem nauczyciela,

– obszerne wypowiedzi związane ze streszczeniem, opisem, opowiadaniem, objaśnianiem,

– głośne czytanie, recytowanie,

2) formy pisemne

– sprawdziany,

– wypełnianie testów, ankiet, krzyżówek, itp.

– odrabianie pisemnych zadań rachunkowych,

– rozprawka, referat, sprawozdanie, opis, protokół, pismo użytkowe, notatka z podręcznika, encyklopedii, lekcji, wydarzenia, recenzja,

3) formy operacyjno-czynnościowe,

– czynności związane z przebiegiem ćwiczeń w pracowni przedmiotowej,

– czynności związane z produkcją (warsztat szkolny) lub obsługą (placówka handlowa),

– czynności i sprawności na lekcjach wychowania fizycznego,

4) formy złożone z elementów wymienionych wyżej to referaty oceniane za koncepcje, treść i sposób przekazu oraz prace uwzględniające projektowanie, wytwarzanie (pisanie, obliczanie, referowanie).

 1. Podział zalecanych form według kryterium wysiłku i aktywizowania dyspozycji umysłowych ucznia (słuchacza):

1) formy odtwórcze (wymagające zrozumienia, zapamiętania i odtworzenia informacji, czynności i sprawności),

2) formy twórcze (wymagające od ucznia samodzielności w szukaniu źródeł wiedzy, metod rozwiązywania problemów oraz referowania podczas odpowiedzi).

 1. Podział zalecanych form według kryteriów dydaktyczno-organizacyjnych:

1) krótkie pytania (zadania rachunkowe, czynnościowe) sprawdzające:

– aktywność ucznia na lekcji,

– zrozumienie przez ucznia określonego fragmentu lekcji,

– umiejętność wykorzystania przez ucznia nabytych wiadomości podczas rozwiązywania praktycznych zadań,

2) pytania założone wymagające od ucznia ustosunkowania się do problemu (różnych problemów):

– jednej lekcji,

– działu,

– wielu lekcji od początku kwartału, semestru, roku.

 1. Formy wymienione wyżej mogą mieć charakter:
 2. a) wypracowania klasowego,
 3. b) dłuższego testu,
 4. c) zestawu ćwiczeń,
 5. d) wytwory pracy.
 6. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z przyjętym w planie dydaktycznym nauczania harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.
 7. Oceny są jawne dla uczniów, słuchaczy i ich rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione prace pisemne są oddawane zainteresowanemu uczniowi lub znajdują się do wglądu u nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel przechowuje prace do końca danego roku szkolnego.
 8. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów i słuchaczy informowani są o postępach edukacyjnych uczniów w szczególności, poprzez:
 9. a) wywiadówki dla rodziców – dwie w semestrze,
 10. b) informacje wysyłane przez dziennik elektroniczny
 11. b) konsultacje wychowawcy z rodzicami,
 12. c) powiadomienie pisemne lub telefoniczne.
 13. Wychowanie fizyczne wyłączone jest ze sprawdzianów pisemnych, przy ustalaniu oceny z tego przedmiotu należy szczególnie brać pod uwagę zaangażowanie i wysiłek ucznia/ słuchacza.
 14. Oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:

6 – stopień celujący,

5 – stopień bardzo dobry,

4 – stopień dobry,

3 – stopień dostateczny,

2 – stopień dopuszczający,

1 – stopień niedostateczny.

 1. 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 2. a) spełnia wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające, a więc pełne wymagania programowe
 3. b) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczaniu przedmiotu w klasie,
 4. c) twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 5. d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe i oryginalne,
 6. e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych szczebla wyższego niż szkolny, w zawodach sportowych, albo posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 7. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 8. a) spełnia wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające, a więc pełne wymagania programowe,
 9. b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 10. c) samodzielnie dostrzega i rozumie związki między elementami treści programu,
 11. d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 12. e) znacznie poszerzył wiedzę i udoskonalił umiejętności jej zastosowania w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.
 13. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 14. a) spełnia wymagania podstawowe, rozszerzające,
 15. b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań typowych o średnim stopniu trudności,
 16. c) potrafi samodzielnie korzystać z podstawowych źródeł wiedzy
 17. d) posiada umiejętność wnioskowania,

e)poszerzył wiedzę i umiejętności w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) spełnia poziom wymagań koniecznych i podstawowych,
 2. b) opanował podstawowe treści programowe i rozumie podstawowe związki między nimi,
 3. c) posiadł umiejętność odtwarzania zdobytych wiadomości i stosowania ich w typowych zadaniach lub zagadnieniach,
 4. d) w niewielkim stopniu poszerzył wiedzę i umiejętności w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.
 5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 6. a) spełnia poziom wymagań koniecznych, tzn. opanował treści programowe konieczne do kontynuowania nauki danego przedmiotu,
 7. b) zna podstawowe pojęcia, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe łatwe zadania teoretyczne i praktyczne,
 8. c) z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z podstawowych pomocy dydaktycznych,
 9. d) w bardzo małym stopniu poszerzył wiadomości w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.
 10. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 11. a) nie opanował treści i umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 12. b) nie rozumie związków między elementami treści programowych i nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać łatwych zadań typowych,
 13. c) nie uczył postępów w zakresie wiadomości i umiejętności w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.
 14. Oceny z wszystkich przedmiotów oraz obecności uczniów zapisywane są w dzienniku

      elektronicznym.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania obecności uczniów w dzienniku

      elektronicznym niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć.

 1. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach elektronicznych przy ocenach cząstkowych

      poszerzonej skali ocen o plus („+”) i minus („-„). Niedopuszczalne jest stawianie tych

      znaków przy ocenach semestralnych, końcoworocznych, w arkuszach ocen oraz przy ocenie

       niedostatecznej.

 1. W dzienniku elektronicznym ocenom cząstkowym przypisane są wagi: normalna o wartości

      1, ważna o wartości 2, bardzo ważna o wartości 3, najważniejsza o wartości 4.

 1. O wadze ocen decydują nauczyciele.
 2. Dopuszcza się stosowanie wpisów: „nb” (nieobecny), „bz” (brak zadania), „bs” (brak stroju),

      „np” (nieprzygotowany) oraz,,-” (minus), „+” (plus). Wpisy te nie mają wartości oceny, nie

      jest im przypisana waga, mają charakter informacyjny.

 1. Uczeń ma prawo do równomiernego obciążenia obowiązkami szkolnymi w ciągu tygodnia

      według następujących zasad:

 1. a) pisemne całogodzinne sprawdziany z danego przedmiotu muszą być zapowiedziane uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy takie prace pisemne, a w danym dniu tylko jedna,
 2. b) informacje o zapowiedzianych pracach pisemnych (sprawdzian, test, praca klasowa), nauczyciel wpisuje w kalendarz klasy w dzienniku elektronicznym.

 

 1. W jednym semestrze obowiązkowa jest następująca liczba prac pisemnych:

– język polski: 2 zadania klasowe lub sprawdziany i 2 testy,

– matematyka: 2 zadania klasowe i 2 sprawdziany lub testy,

– pozostałe przedmioty: co najmniej 2 prace pisemne (zapis o pracy pisemnej nie dotyczy przedmiotów, w których prace pisemnie są obowiązkowe).

 1. Sprawdziany bieżące mogą być przeprowadzone bez zapowiadania, jeżeli obejmują materiał trzech ostatnich tematów.
 2. Nauczyciel powinien sprawdzić prace pisemne w ciągu 14 dni (w przypadku prac 2 -godzinnych do 21 dni).
 3. Nauczyciel powinien ocenę uzasadnić dobierając odpowiednią formę uzasadnienia, a w szczególności:
 4. a) przy odpowiedzi ustnej: komentarz słowny,
 5. b) przy teście: punktacja,
 6. c) przy pracy pisemnej: krótka recenzja.
 7. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej z zadania klasowego (sprawdzianu) w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.O możliwości poprawy innych ocen decyduje nauczyciel danego przedmiotu (warunki poprawy ustalają zespoły przedmiotowe). Ocenę można poprawić tylko 1 raz, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Formę poprawy ustalają wspólnie nauczyciel i uczeń, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości ucznia.
 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na całogodzinnej (2 godzinnej) pracy, uczeń musi zaliczyć cały materiał w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu absencji – dokładny termin i sposób zaliczania określa nauczyciel przedmiotu. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (np. pobyt w szpitalu), uczeń z nauczycielem ustala sposób i termin zaliczenia zaległości. W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia w dniu, w którym zapowiedziano sprawdzian, uczeń zobowiązany jest do zaliczenia go na warunkach ustalonych przez nauczyciela.
 9. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych:
 10. a) na pierwszych zajęciach po dłuższej (min. 5 dni) usprawiedliwionej absencji spowodowanej chorobą, bez podania przyczyny: 1 raz w semestrze.
 11. b) uczeń wagarujący traci przywilej zgłaszania nieprzygotowania oraz możliwość poprawiania oceny semestralnej.
 12. c) uczeń przyłapany na odpisywaniu w czasie sprawdzianu otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną i traci przywilej poprawy tego sprawdzianu.
 13. W semestrze uczeń otrzymuje:
 14. a) minimum 6 ocen z przedmiotów, dla których tygodniowa liczba godzin dydaktycznych wynosi co najmniej 4,
 15. b) minimum 3 oceny z przedmiotów, dla których tygodniowa liczba godzin dydaktycznych jest mniejsza od 3 (przy realizacji programu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, ocenę niedostateczną wystawie się na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych).
 16. Uczeń nieklasyfikowany (nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych) może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 17. Oceny klasyfikacyjne (semestralne i końcoworoczne) ustalone są na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. O grożącej uczniowi i słuchaczowi, ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego, uczeń, słuchacz i jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę w terminie ustalonym przez radę pedagogiczną (najpóźniej 1 miesiąc przed klasyfikacją). Oceny semestralne i końcoworoczne ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenę z zachowania wychowawca klasy.

 

 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
 2. a) oceny cząstkowe (bieżące) określające stopień opanowania zrealizowanej części poziomu wymagań programu nauczania,
 3. b) oceny semestralne i końcoworoczne określają ogólny poziom opanowania wymagań przewidywanych programem nauczania, aktywność, pracowitość i tendencję dominującą w pracy ucznia i słuchacza.
 4. Ze względu na specyfikę przedmiotów, kryteria przeliczania liczby punktów na oceny przy

            sprawdzianach pisemnych i testach określa nauczyciel lub zespoły przedmiotowe  

            (zawarte w przedmiotowym systemie oceniania)                                       

 

 1. Warunki dostosowania wymagań do możliwości ucznia.
 2. a) na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,
 3. b) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i innych przedmiotów, które nie są zajęciami kierunkowymi w danym profilu, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
 4. c) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o takim zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. Klasyfikacja końcoworoczna, promowanie uczniów.
 6. a) przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z obu semestrów. Przy wystawianiu oceny z przedmiotu kończącego się (oceny na świadectwo dojrzałości) bierze pod uwagę postawę, pilność i pracę ucznia podczas nauczania tego przedmiotu,
 7. b) obowiązują zasady poszanowania godności i praw ucznia oraz nauczyciela,
 8. c) uczeń, słuchacz otrzymuje promocję do następnej klasy, (kończy szkołę), jeżeli z wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne, końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być promowany warunkowo (na semestr parzysty) z jednego przedmiotu, jeżeli jest szansa poprawienia oceny ciągu następnego semestru.

 

 1. Przyznanie świadectwa z wyróżnieniem reguluje rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia

           2017 roku.

           Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 oraz  

wzorową ocenę z zachowania.

 1. Egzamin klasyfikacyjny:
 2. a) uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,
 3. b) na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,
 4. c) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauczania,
 5. d) egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych),
 6. e) termin egzaminu klasyfikacyjnego przedstawiany jest w harmonogramie i podany do informacji na tablicy ogłoszeń szkolnych i stronie internetowej szkoły.
 7. g) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
 8. W skład komisji wchodzą:
 9. a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko jako przewodniczący komisji,
 10. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
 11. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oceny klasyfikacyjne ustalone przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedzi ucznia.

 

 1. Warunki poprawy negatywnej oceny końcoworocznej:

1) poprawienie oceny z jednego przedmiotu może odbywać się tylko w oparciu o wynik zdanego egzaminu poprawkowego.

 1. Warunki podniesienia oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej:

1) do egzaminu sprawdzającego – poprawiającego ocenę pozytywną z jednego przedmiotu może przystąpić uczeń, który uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych, ze sprawowania ocenę co najmniej dobrą,

2) egzamin sprawdzający odbywa się na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) tylko w przypadku złożenia do dyrekcji szkoły uzasadnionego podania. Podanie to musi być złożone najpóźniej następnego dnia po ustaleniu oceny z danego przedmiotu,

3) podanie o egzamin sprawdzający – poprawiający ocenę pozytywną musi być pozytywnie rozpatrzony przez radę pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej,

4) termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, nie później niż  w ciągu 3 dni od rozpatrzenia podania.

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący (nauczyciel ten ma prawo odmowy pracy w komisji, wtedy egzaminującym jest inny nauczyciel uczący tego przedmiotu),

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. Ocena zostaje poprawiona wtedy, jeżeli uczeń otrzymuje ocenę zgodną z odwołaniem co najmniej z jednej części egzaminu.
 3. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:
 4. a) skład komisji,
 5. b) termin egzaminu,
 6. c) pytania egzaminacyjne,
 7. d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 8. Do protokołu dołącza się pisemną pracę i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
 9. Uczeń, który uzyskał z egzaminu sprawdzającego wynik pozytywny, otrzymuje ocenę końcoworoczną, o jaką się starał. Jeżeli z egzaminu sprawdzającego otrzyma ocenę niedostateczną lub inną niższą od tej o którą się starał, utrzymana zostaje ocena zaproponowana przez nauczyciela.
 10. Decyzja komisji egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.
 11. Egzamin poprawkowy:
 12. a) uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin z dwóch zajęć edukacyjnych,
 13. b) składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego i informatyki, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych,
 14. c) termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.
 15. d) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia/ słuchacza, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
 16. Szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców, u których uczeń pobiera praktyczną naukę zawodu, zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania uczniowi nieklasyfikowanemu z praktycznej nauki zawodu z powodu jego dłużej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w ciągu roku szkolnego.
 17. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 18. a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
 19. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
 20. c) dodatkowo może zostać powołany nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne( jako członek komisji.).
 21. Nauczyciel – egzaminator, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich sytuacjach dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 22. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 23. Procedury związane z egzaminami zewnętrznymi i sprawdzianami zewnętrznymi, zawarte są w odrębnych przepisach MEN.
 24. W Szkole Podstawowej dla Dorosłych z wygaszającymi oddziałami Gimnazjum dla Dorosłych stosuje się zasady oceniania przyjęte dla całego Zespołu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dla tego typu szkoły.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) stosunek do obowiązków szkolnych,

2) kulturę osobistą ucznia, słuchacza,

3) frekwencję,

4) samoocenę ucznia, słuchacza,

5) ocenę wychowawcy,

6) oceny wszystkich uczących nauczycieli w danym oddziale klasowym.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w szczególności, według następującej skali i kryteriów:

1) wzorowe,

 1. a) uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli: przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, osiąga sukcesy w konkursach, godnie reprezentuje szkołę, samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, propaguje dobre imię szkoły, bierze czynny udział w organizowaniu życia klasy, szkoły, środowiska, pomaga kolegom w nauce, systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest kulturalny, przestrzega regulaminy szkoły,

2) bardzo dobre,

 1. a) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: przestrzega zasad kultury osobistej, pomaga kolegom w nauce, reprezentuje szkołę, sumiennie spełnia obowiązki szkolne, wywiązuje się z zadań i obowiązków szkolnych,

3) dobre,

 1. a) uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: przestrzega zasad kultury osobistej, dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, nie wykazuje zbyt dużej aktywności, ale swoim zachowaniem nie utrudnia prowadzenia lekcji, ma niewielką ilość godzin nieusprawiedliwionych, sporadyczne uwagi,

4) poprawne,

 1. a) uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli: nie zawsze przestrzega obowiązków ucznia i regulaminu szkolnego, nie wystarczająco rozwija swoje umiejętności, niechętnie i niestaranie wykonuje powierzone prace i obowiązki szkolne,

5) nieodpowiednie,

 1. a) uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli: uczeń często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie odrabia zadań, często opuszcza zajęcia z przyczyn nieusprawiedliwionych, zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób,

6) naganne.

 1. a) uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli: zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych osób, opuszcza ponad połowę zajęć dydaktycznych, jest niekulturalny, nie dba o swoje zdrowie, środowisko i imię szkoły, często zdarza się niewłaściwe zachowanie i nie poprawia go, pomimo zwrócenia mu uwagi.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Tryb ustalania oceny z zachowania:

            1) na 7 dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciele uczący w danej szkole przedstawiają swoje propozycje ocen z zachowania dla uczniów danej klasy,

2) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu propozycji uczniów i nauczycieli oraz uwzględnieniu stosunku do obowiązków szkolnych, kulturę osobistą ucznia, słuchacza i frekwencję.

 

                                  

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

 

 1. Postępowanie ucznia, który sam zgłasza się do odpowiedzi lub deklaruje wolę zdawania na wyższą ocenę niż otrzymał:
 2. a) uczeń, który zgłosił się sam do odpowiedzi ma prawo zrezygnować z tej oceny za odpowiedź, jeśli go ona nie satysfakcjonuje,
 3. b) uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela o powtórną kontrolę i ocenę, jeśli kontrola i ocena poprzednia go nie satysfakcjonuje. Prośba, o której mowa, wyższa ocena uzyskana podczas powtórnej kontroli nie eliminują oceny, która nie satysfakcjonowała ucznia. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, kiedy uczeń zdawał z całości materiału (kwartału, semestru, roku), wtedy ocenę, która nie satysfakcjonowała ucznia należy przekreślić.
 4. Dni wolne od form sprawdzania wiedzy.
 5. a) dopuszcza się możliwość stosowania dnia wolnego w szkole od wszelkich form kontroli i oceny ucznia,
 6. b) liczbę takich dni oraz towarzyszące im okoliczności określi dyrektor szkoły, po zaciągnięciu opinii samorządu szkolnego.
 7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracują (uwzględniając WSO) „Przedmiotowy system ocenia (PSO) – jednakowy dla danego przedmiotu. System ten będzie modyfikowany i wzbogacony o nowe elementy w wyniku ewaluacji.