Godło
02 Marzec 2024 - Heleny i Pawła
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej

Konkurs Plastyczny dla Gimnazjalistów „MOJA PASJA”

22 maja 2014 Aktualności

  Regulamin II edycji Rejonowego Konkursu Plastycznego dla młodzieży gimnazjalnej „MOJA PASJA” Konkurs na plakat społeczny zachęcający młodych ludzi do rozwijania swoich pasji    §1 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.   §2 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej.     §3 Celem Konkursu jest: zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką rozwijania pasji popularyzowanie twórczej postawy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież, kształtowanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie świadomego odbiorcy kampanii społecznych w ramach edukacji medialnej.   §4 Zasięg Konkursu obejmuje powiat bielski i miasto Bielsko-Biała.   §5 Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, kolaż, wycinanki itp.). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie min. A3, maks. B1. Tematem prac powinien być plakat przedstawiający rozwijanie pasji w szerokim znaczeniu, np.: radość, satysfakcję płynące z jej rozwijania, wysiłek wkładany w rozwój talentów, też korzyści płynące ze znalezienia pasji w swoim życiu – w znaczeniu: „nuda nam nie grozi” Plakat nie powinien zawierać zastrzeżonych znaków towarowych. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace. §6 Prace oceniane będą w jednej kategorii: młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. §7 Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy nazwa i adres szkoły, klasa imię i nazwisko nauczyciela zajmującego się Konkursem oraz telefon kontaktowy Opis na odwrocie nie może być widoczny na pierwszej stronie pracy. §8 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteriami oceny będą: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. §9 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji konkursu oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie. osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w czasie ich przewozu. §10 Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, dostarcza szkoła. Szkoła może złożyć prace w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 26 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej ul. Józefa Lompy 11 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem Konkurs plastyczny „Moja Pasja”. § 11 Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu Konkursu. § 12 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zstih.edu.pl Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu drogą pocztową lub telefonicznie w terminie do dnia 30 maja 2014 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 5 czerwca 2014 r. o godz 11,00 podczas Festiwalu Reklamy’ 2014 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca wręczenia nagród. O ewentualnej zmianie terminu oraz miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora. § 13 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zstih.edu.pl Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, ul. Józefa Lompy 11, tel.: tel. /33/ 811-76-91, 496-02-50, 496-02-52;  fax /33/ 496-02-63; e-mail: zstih@zstih.edu.pl Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.