Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Konkurs na prezentację multimedialną

6 marca 2013 Aktualności

  REGULAMIN KONKURSU   na prezentację multimedialną „Mój ulubiony pisarz, poeta”   Organizatorem konkursu „Mój ulubiony pisarz, poeta” jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Komorowicka 27, 43-300 Bielsko-Biała. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs trwa od 01.02.2013 do 30.04.2013 r. Celem konkursu jest: a)     rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności obserwacji, dokonywania analizy wśród uczniów; b)    doskonalenie: –  umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na określony temat, –  umiejętności informatycznych poprzez zastosowanie różnych technik. W konkursie oceniany jest efekt pracy ucznia – prezentacja multimedialna wykonana przez jednego ucznia (praca indywidualna) pod kierunkiem nauczyciela. Prezentacja multimedialna,opracowana na podstawie zebranych i wyselekcjonowanych materiałów, maprzedstawiaćulubionego  pisarza, poetę. Formularz zgłoszeniowy do konkursu zamieszczony jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres: botnbsp@wp.pl lub dokonać zgłoszenia telefonicznie do dnia 15.03.2013, tel.33 812-45-03(prosić o połączenie z biblioteką). Każda prezentacja konkursowa musi zawierać od 15 do 30 slajdów i zostać przygotowana w jednym z następujących formatów: a)     Microsoft PowerPoint –  *.ppt , *.pps,  b)    Microsoft PowerPoint 2007 lub nowszy – *.pptx, *ppsx c)     OpenOffice lub LibreOffice – *.sxi. Prace konkursowe będą oceniane pod względem: od strony merytorycznej: a)     zgodności tematu pracy, b)    pomysłowego, twórczego przedstawienia zebranych materiałów, c)     dbałości o poprawność językową tekstów znajdujących się na slajdach konkursowych, d)    zdjęcia, przytoczone cytaty muszą być wyraźnie zaznaczone i opatrzone danymi bibliograficznymi,   e)    tak samo należy potraktować informacje zaczerpnięte ze stron www. od strony technicznej: f)     estetyki pracy – ilustracje, animacje, kolorystyka, g)    stopnia trudności użytych technik, animacji. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: a)     szkoły podstawowe, b)    gimnazja, c)    szkoły ponadgimnazjalne. W każdej z nich Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie. Prace konkursowe należy przesłać na adres:botnbsp@wp.pldo dnia 27.04.2013 lub dostarczyć na nośniku CD na adres: Rada Oddziału TNBSP w Bielsku-BiałejZespół Szkół Ekonomicznych ul. Komorowicka 27,43-300 Bielsko-Biała. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia20 maja 2013 przez umieszczenie listy laureatów na stronie Bielskiego Oddziału TNBSP http://www.bielsko.tnbsp.pl/ Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Konkursowej. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej na stronach TNBSP oraz na nośniku CD z materiałami z konkursu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu czyli Bielski Oddział TNBSP