Godło
02 Marzec 2024 - Heleny i Pawła
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej

Najlepsza klasa – regulamin konkursu

17 kwietnia 2012 Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KLASĘ

Obowiązujący od roku 2011/2012

 

Cele konkursu:

 • Wprowadzenie rywalizacji między klasami podnoszącej zdyscyplinowanie uczniów.
 • Nagradzanie i wspieranie pozytywnej aktywności uczniów.

W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, z wyjątkiem klas kończących naukę w danym roku szkolnym.

Konkurs odbywa się w trzech grupach:

 1. Gimnazjum dla Dorosłych

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 3. Technikum nr 7

Konkurs trwa od 1 września 2011 do 30 kwietnia 2012

 

Oceniane są:

 • frekwencja,
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
 • czynny udział w uroczystościach szkoły i pozaszkolnych,
 • aktywność społeczna,
 • wyniki w nauce,
 • zachowanie,
 • czytelnictwo,
 • systematyczność w opłatach na Radę Rodziców.

I. FREKWENCJA

Oceniany jest procent nieobecności. Co miesiąc można zdobyć 15 punktów, za cały rok szkolny 120 punktów (8 miesięcy po 15 punktów = 120) . Na koniec kwietnia można zdobyć dodatkowe 20 punktów za roczną frekwencję powyżej 90%. Za każdego ucznia z frekwencją 100% dodatkowe 20 pkt w każdym miesiącu. Miesiąc, w którym klasa przebywa na praktyce wlicza się zgodnie ze średnią roczną.

 

Frekwencja

Ilość punktów

96-100

15

91-95

12

86-90

10

81-85

6

76-80

4

70-75

2

Poniżej 70

0

 

Przykład:

Klasa 1d

 

Miesiąc

Frekwencja %

Punkty

Wrzesień

75

2

Październik

82

6

Listopad

70

2

Grudzień

88

10

Styczeń

90

10

Luty

72

2

Marzec

77

4

Kwiecień

93

12

Razem

 

48

Uczeń Jakub Kowalski w lutym i marcu miał frekwencję 100% , więc otrzymał dodatkowo 2 razy po 20 pkt czyli 40

Klasa 1d dostała w sumie 88 pkt na frekwencję

 

II. UDZIAŁ W OLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH

 

 

Olimpiada:

 

 • udział ucznia 5 pkt,
 • zakwalifikowanie się do następnego etapu 10 pkt,
 • zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego 30 pkt,
 •  za zdobycie miejsc od 1-3 100 pkt.

Konkurs przedmiotowy, artystyczny, zawody sportowe

 • udział ucznia 3 pkt
 • zakwalifikowanie się do następnego etapu 6 pkt
 • zajęcie miejsc finałowych (od 1-3) 25 pkt

Udział klasy w zawodach sportowych

 • udział 2 pkt
 • zajęcie miejsc zajęcie miejsc finałowych (od 1-3) 20 pkt

III. CZYNNY UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

Za udział każdego ucznia przyznajemy 1 punkt. Pod uwagę brane są uroczystości szkolne: akademie, apele szkolne, dzień otwarty i inne.

 

IV. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Za udział każdego ucznia przyznajemy 1 punkt. Pod uwagę brana jest działalność społeczna wewnątrzszkolna oraz pozaszkolna: pomoc przy remontach szkoły, praca w samorządzie szkolnym lub w innych kołach zainteresowań, przygotowywanie i prowadzenie strony internetowej szkoły albo kroniki szkolnej lub klasowej, przygotowywanie gazetek ściennych, wolontariat, krwiodawstwo, harcerstwo i inne organizacje młodzieżowe, czynny udział w działalności kulturalnej w mieście.

 

V. WYNIKI W NAUCE – bierzemy pod uwagę wyniki z pierwszego semestru i drugiego śródsemestru

Za każdy semestr można dostać maksymalnie 200 punktów. Dla każdego ucznia, który ma średnią powyżej 4,0 przewiduje się dodatkowe 10pkt, a dla ucznia z średnią powyżej 4,5- dodatkowe 20 pkt.

 

Średnia klasy

Ilość punktów

4, 21 – 6, 0

200

4,11 – 4,20

190

4,01 – 4,10

180

3,91 – 4,00

170

3,81 – 3,90

160

3,71 – 3,80

150

3,61 – 3,70

140

3,51 – 3,60

130

3,41 – 3,50

120

3,31 – 3,40

110

3,21 – 3,30

100

3,11 – 3,20

90

3,01 – 3,10

80

2,91 – 3,00

70

2,81 – 2,90

60

2,71 – 2,80

50

2,61- 2,70

40

2,51- 2,60

30

2, 41- 2,50

20

1,51- 2,0

10

0- 1, 50

0

 

Przykład:

Klasa 1d

Średnia klasy w I semestrze 3,81 – 160 pkt

Średnia klasy w II śródsemestrze 3,92 – 170 pkt

 

Jacek Kowalski I semestr średnia 4,2 – 10 pkt

Małgorzata Kubieiec I semestr średnia 4,6 – 20 pkt

Jolanta Krzywa I semestr średnia 4,1 – 10 pkt

 

Jacek Kowalski II śródsemestr średnia 4,1 -10 pkt

Katarzyna Wrona II śródsemestr średnia 4,8- 20 pkt

Małgorzata Kubieniec II śródsemestr 4, 2 – 10 pkt

 

Razem za wyniki w nauce klasa otrzymuje: 410 pkt

 

VI. ZACHOWANIE

Brane pod uwagę są wyłącznie oceny z zachowania z I semestru

 

Na koniec II śródsemestru każda klasa otrzymuje punkty za średnią ocen z zachowania wyliczoną według poniższej zasady.

 

Liczbę ocen wzorowych pomnożoną przez 4 w sumie z liczbą ocen bardzo dobrych pomnożoną przez 3 w sumie z liczbą ocen dobrych pomnożoną przez 2 w sumie z liczbą ocen poprawnych pomnożoną przez1 dzielimy przez liczbę uczniów w klasie (w I semestrze).

 

Średnia klasy

Ilość punktów

3,6 – 4.0

200

3,4 – 3,5

150

3,0 – 3,3

120

2,6- 2,9

90

2,1 – 2,5

70

1,5 – 2,0

50

Poniżej 1,5

0

 

Przykład:

Klasa 1d

Ilość uczniów w klasie: 20

wzorowe – 2

bardzo dobre- 4

dobre- 10

poprawne- 2

nieodpowiednie- 1

naganne- 1

 

2*4+ 4*3 + 10*2 + 2*1 = 8+12+20+2=42

42/20= 2,1

Klasa otrzymuje 70 pkt za oceny z zachowania

 

VII. CZYTELNICTWO

 

Pod uwagę brana jest ilość wypożyczonych książek na 1 ucznia w danej klasie na koniec kwietnia

 

10 i więcej książek na 1 ucznia – 100 pkt

8-9 książek na jednego ucznia – 80 pkt

6- 7 książek na jednego ucznia- 60 pkt

4-6 książek na jednego ucznia – 40 pkt

2-3 książek na jednego ucznia- 20 pkt

1 książka na jednego ucznia- 10 pkt

0- 0.9 książki na jednego ucznia – 0 pkt

 

 

VIII. SYSTEMATYCZNOŚĆ W OPŁATACH NA RADĘ RODZICÓW

 

 

Informacje dotyczące ilości uczniów, którzy wpłacili (uczennic, które wpłaciły) zadeklarowaną kwotę na konto Rady Rodziców zbierane będą do 30 kwietnia. Na tej podstawie przyznawane będą punkty.

 

%

Ilość punktów

100%

100

90-99%

90

80-89%

80

70-79%

70

60-69%

60

50-59%

50

40-49%

40

30-39%

30

20-29%

20

0-19%

0

 

Dodatkowo każdy wychowawca może przydzielić klasie 50 pkt, jeżeli uzna to za stosowne.

 

Bardzo proszę wychowawców o zapoznanie się (i klas) z regulaminem „KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KLASĘ” i wypełnienie kart pracy do dnia 15 maja 2012 roku.