Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Nowe zawody w ZSTiH !!!

28 czerwca 2011 Aktualności

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów, zajmuje się obróbką zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Możliwości zatrudnienia: ·             laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, ·             przemysł fotooptyczny i optyczny, ·             wydawnictwa i drukarnie, ·             przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, ·             telewizja i wytwórnie filmowe. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, w agencjach fotograficznych i reklamowych.     Technik eksploatacji portów i terminali to zawód, którego głównym celem kształcenia jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w terminalach lotniczych, kolejowych, samochodowych i portach rzecznych oraz morskich. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego.      Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: porty, terminale, lotniska, podstawy logistyki i spedycji, towaroznawstwo, magazynowanie, koszty procesów logistycznych, laboratorium spedycji i magazynowania, eksploatacja urządzeń transportu bliskiego, język angielski zawodowy, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa.     Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: ·             terminalach lotniczych, ·             przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, samochodowych i kolejowych, ·             agencjach obsługi portów morskich i rzecznych.       Pełna oferta edukacyjna na r. szk. 2011/12 w zakładce „Oferta edukacyjna”